ގްރޭޓަރ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ގުދަންކުރުމަށާއި ޞިނާޢީ މަސައްކަތްތަކަށް ކ.ތިލަފުށިން ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުން

އިޢުލާން

ނަމްބަރު: GMIZL/PROC-TA/2018/021

 

ކ.ތިލަފުށީގެ ތިލަފުށި އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން (ޓީ.އައި.ޒެޑް) ސަރަހައްދުން ގުދަންކުރުމަށާއި ސިނާއީ މަސައްކަތްތަކަށް ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާން (GMIZL/PROC-TA/2018/019) އާއި ގުޅިގެން، ބިޑް ހުށަހެޅުން އަދި ބިޑް ހުޅުވުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަނިވި ތަނުގައެވެ.

 

ތަފްޞީލް

ތަން

ދުވަސް

ތާރީޚް

ގަޑި

ބިޑް ހުށަހެޅުން އަދި ބިޑް ހުޅުވުން

ޗަމްޕާ ސެންޓްރަލް ހޮޓެލް

(1 ވަނަ ފަންގިފިލާ)

ބުރާސްފަތި

16 އޮގަސްޓް 2018

13:30 ގައި

 

 

14 އޮގަސްޓް 2018

03 ޛުލްޙިއްޖާ 1439

 

ފެން ބިލްޑިންގް/ 4ވަނަ ފަންގިފިލި                        Fen Building/ 4th floor

އަމީނީމަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ                Ameenee Magu, Male’, Republic of Maldives

ފޯން: 3307513،3307515 ފެކްސް: 3307514             Tel: 3307513, 3307515 Fax: 3307514

14 އޮގަސްޓް 2018
ހޯދާ