ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ

2018/03ނަންބަރ:

ސެކެރެޓަރީ ޖެނެރަލް


މިބޯރޑުގެ ހުސްވެފައިވާ ސެކެރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތުވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ.

ވީމާ ހުސްވެފައިވާ ސެކެރެޓަރީ ޖެެނެރަލްގެ މަގާމްއަށް ކުރިމަތިލާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 27 އޮގަސްޓް 2018 ވާ ހޯމަ ދުވަހު 12:00ގެ ކުރިން ލިއުމަކުން މިބޯޜޑަށް އެންގުންއެދެމެވެ. ލިއުމާއެކު ސީވީ ހުށައަޅަން ޖެހޭނެއެވެ.

މަގާމަށް މީހުން ހޮވުމުގައި އެކްސްޕީރިއަންސް، ކުޅިވަރު ޖަމިއްޔާއެއްގައި އުޅެފައި އަދި ޑިގްރީ ލެވަލް ސެޓްފިކެޓެއް އޮވެއެޖެނަމަ އަހުމިއްޔަތު ކަން ދެވޭނެއެވެ. 


14 އޮގަސްޓް 2018

 

14 އޮގަސްޓް 2018
ހޯދާ