މާލެއަތޮޅު މާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މާފުށި ބަނދަރުގައި ބިލްބޯޑްހަދައި ބެހެއްޓުމާއި ގުޅޭ:

 

 (IUL)337-C-AB/337/2018/30  ނަމްބަރ

 

 

އިޢުލާން

 

 

 

 

 

މާފުށި ބަނދަރުގައި ބިލްބޯޑްހަދައި ބެހެއްޓުމާއި ގުޅޭ:

 

              މާފުށި ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި '24×'12 ގެ ބިލްބޯޑު އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ހިންގަން ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން އެކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ. މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 13 އޮގަސްޓް 2018ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 13:00ށް މިއިދާރާއަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

            ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާއިރު ޕްރޮޕޯސަލްގައި ހުންނަންޖެހޭ ކަންކަން ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

1-  ކުލީގެގޮތުގައި މަހަކަށް ދައްކާ ފީ

2-  އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ދެވޭނެ ފައިސާ

3-  ބިލްބޯޑް ހަދާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭން

4-  ހިންގައި ބަލަހައްޓާ ގޮތުގެ ޕްލޭން

05 އޮގަސްޓް  2018

 

05 އޮގަސްޓް 2018
ހޯދާ