މާލެއަތޮޅު މާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާ މަރާމާތުކޮށް ޢިމާރާތައް ބައެއް އިތުރުކުރުމާއި ގުޅޭ:

                                                        ނަމްބަރު: 337/337/2018/29(IUL) 

 

 

އިޢުލާން

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ މަރާމާތުކޮށް ޢިމާރާތައް ބައެއް އިތުރުކުރުމާއި ގުޅޭ:

 

މިއިދާރާއިން ދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާ މަރާމާތުކޮށް ޢިމާރާތައް ބައެއް އިތުރުކުރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިމަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 13 އޮގަސްޓް 2018 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މިއިދާރާއަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު 16 އޮގަސްޓް 2018 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00 އަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަދި މަޢުލޫމަތު ސާފުކުރުމަށް ޙާޟިރުނުވާ ފަރާތްތަކުގެ އެސްޓިމޭޓް ބަލައިނުގަންނަގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ އެސްޓިމޭޓް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން މިކަމަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުންއެދެމެވެ.އަދި މިކައުންސިލްގެ ފަރާތުން 16 ޖުލައި 2018 ގައި އާއްމުކުރި މިއިދާރާގެ ނަމްބަރ:  (IUL)337/337/2018/23 އިޢުލާން ވަނީ ބާތިލް ކުރެވިފައެވެ.

05 އޮގަސްޓް 2018

05 އޮގަސްޓް 2018
ހޯދާ