ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
އައުޓް ޑޯ ކްރިކެޓް ނެޓް

ކްރިކެޓް އައުޓް ނެޓް މަރާމާތުކުރުމަށް

ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ

2018/007 ނަންބަރ

އައުޓް ޑޯ ކްރިކެޓް ނެޓް މަރާމާތު ކުރާނޭ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ބެހޭ


ކްރިކެޓް އައުޓްޑޯނެޓް މަރާމާތުކުރާނޭ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ. މިބޯރޑުން ދޭ މައުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް ގިޔާޒުއްދީން ސްކޫލް ކުރުމަތީގައިވާ ކްރިކެޓް އައުޓްޑޯ ނެޓް މަރާމާތުކުރުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާނޭ ފަރާތްތަކުން 9 އޮގަސްޓް 2018 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00 ޖަހާއިރު މައުލޫމާތު ދިނުން އޮންނާނެއެވެ. މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު 15 އޮގަސްޓް 2018 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 14:00އަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުން އެދެމެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅޭނީ މައުލޫމާތް ސާފުރުމުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކަށެވެ.

އިތުރު މައުލޫމާތް ހޯދުމަށް 3325503 ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.


2 އޮގަސްޓް 2018

 

02 އޮގަސްޓް 2018
ހޯދާ