ގްރޭޓަރ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ގުދަންކުރުމަށާއި ޞިނާޢީ މަސައްކަތްތަކަށް ކ.ތިލަފުށިން ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުން

އިޢުލާން

ނަމްބަރު: GMIZL/PROC-TA/2018/020

 

ކ.ތިލަފުށީގެ ތިލަފުށި އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން (ޓީ.އައި.ޒެޑް) ސަރަހައްދުން ގުދަންކުރުމަށާއި ސިނާއީ މަސައްކަތްތަކަށް ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާން (GMIZL/PROC-TA/2018/019) އާއި ގުޅިގެން ބާއްވާ ޕްރީބިޑް މީޓިންގ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަނިވި ތަނުގައެވެ.

 

ތަފްޞީލް

ތަން

ދުވަސް

ތާރީޚް

ގަޑި

ޕްރީ ބިޑް މީޓިންގ

ޗަމްޕާ ސެންޓްރަލް ހޮޓެލް

(1 ވަނަ ފަންގިފިލާ)

އަންގާރަ

31 ޖުލައި 2018

13:30 ގައި

 

 

25 ޖުލައި 2018

12 ޛުލްޤަޢިދާ 1439

 

ފެން ބިލްޑިންގް/ 4ވަނަ ފަންގިފިލި                  Fen Building/ 4th floor

އަމީނީމަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ          Ameenee Magu, Male’, Republic of Maldives

ފޯން: 3307513،3307515 ފެކްސް: 3307514       Tel: 3307513, 3307515 Fax: 3307514

25 ޖުލައި 2018
ހޯދާ