ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުން

ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ

މާލެ

ދިވެހިރާއްޖެ

                                                               ނަންބަރ:  IUL)434-PRC/434/2018/65) 

އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުން


އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުން

                         މިއޭޖެންސީގެ ލެބޯޓްރީގައި ހުރި ވީ-ޓްވިން މެޝިނަށް ބޭނުންވާ ރިއޭޖެންޓްސް އަދި އެހެނިހެން ކޮންސިއުމެބަލްސް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން 24 މާރިޗް 2018 ގައި ގެޒެޓްކުރެވިފައިވާ ނަންބަރު IUL)434-PRC/434/2018/26) އިޢުލާނުގެ މައުލޫމާތު ޝީޓަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން ޖެހުމާއި ގުޅިގެން މިއިޢުލާން ބާޠިލްކުރެވިފައިވާތީ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

 


                                               28 ޝައްވާލް 1439

                                                12 ޖުލައި 2018

 

 

                                                          

 

 

12 ޖުލައި 2018
ހޯދާ