ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
ދިވެހިރާއްޖެ
ކަރަންޓް ވައިރުކޮށް ބޮކި ހަރުކުރުން

                                                                                                                                    ނަންބަރު: O4MC/2018/04

އިޢުލާނު

 

    

      މިކޯޓްގެ އިމާރާތުގެ އެތެރެއާއި ބޭރުގައި އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކަރަންޓް ވައިރުކޮށް ބޮކި ހަރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

      ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 16 ޖުލައި 2018 ވާ ހޯމަދުވަހުގެ 10:00 އަށް މިކޯޓަށް (ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް) ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 19 ޖުލައި 2018 ވާ ބުރާސްފަތިދުވަހުގެ 14:30އަށް މިކޯޓަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

     މިކޯޓްގެ މެއިލް [email protected] އަށް ފޮނުވޭ އަންދާސީހިސާބުތައްވެސް ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބާއި މައުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ އަންދާސީ ހިސާބު ބާޠިލްކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

އިތުރު މައުލޫމާތު ސާފްކުރެއްވުމަށް ރަސްމީގަޑީގައި މިކޯޓްގެ ނަންބަރު 6800094 އަށް ގުޅުއްވާ މައުލޫމާތު ސާފްކުރެއްވުންއެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފްކުރެއްވުމަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު އައިޑީކާޑް ގެންނަވަންވާނެއެވެ.

                     24 J 1439

                      08 ޖުލައި 2018  

11 ޖުލައި 2018
ހޯދާ