މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށް ބޭނުންވާ ކަޅު ފޮތި އަދި ހުދު ފޮތި ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

އިޢުލާން

 

މިކޯޕަރޭޝަނުން ފޯރުކޮށްދޭ ސްޕެސިފިކޭޝަނާ އެއްގޮތަށް މި ކޯޕަރެޝަނަށް ބޭނުންވާ ކަޅު ފޮތި އަދި ހުދު ފޮތި ފޯރުކޮށްދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާން ކުރަމެވެ. ވީމާ މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވައި، މިފަދަ ތަކެތި ސަޕްލައި ކުރުމުގެ ތަޖުރިބާ އާއި ޤާބިލްކަން ހުރި، ރާއްޖޭގައި ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

ބީލަމުގެ ތަފްޞީލް

ނަން:                 މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށް ބޭނުންވާ ކަޅު ފޮތި އަދި ހުދު ފޮތި ފޯރުކޮށްދިނުން

ބޭނުންވާ ތަކެތި:          ކަޅު ފޮތި އަދި ހުދު ފޮތި

ބީލަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުން

8 ޖުލައި 2018 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު ދިހަގަޑި ސުންމިނެޓް (10:00) ގައި މި ބީލަމާ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުން މިކޯޕަރޭޝަންގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި އޮންނާނެއެވެ. ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނީ ހަމައެކަނި މި މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

ބީލަން ކަރުދާސް ހުޅުވުން

ބީލަން ކަރުދާސް ހުޅުވުން އޮންނާނީ 12 ޖުލައި 2018 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު ދެގަޑި ސުންމިނެޓް (14:00) ގައި މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ އޮފީހުގައި ބީލަމުގައި ބައިވެރިވެލައްވާ ބޭފުޅުންގެ ޙާޟިރުގައެވެ.

 

މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

އެޑްރެސް:

މޫކައި ސުއިޓްސް، މ. ސަކައިމޫ، 2ވަނަ ފަންގިފިލާ، މާލެ 20222، ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯނު ނަންބަރު:

9603011000+

ފެކްސް:  

9603011004+

އީ-މެއިލް:

[email protected]

މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މިކޯޕަރޭޝަންގެ އެޑްރެސް، ފޯނު، ފެކްސް އަދި އީ-މެއިލް އެޑްރެސް މެދުވެރިކޮށް އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވިދާނެއެވެ.

18 ޝައްވާލް 1439

02 ޖުލައި 2018
ހޯދާ