ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޒެޕްވިސް ޕްރޮޖެކްޓަށް ބޭނުންވާ ވޯޓަރ ޕިޔުރިފިކޭޝަން މެޝިންތައް ހޯދާ މިއަތޮޅުގެ ސްކޫލްތަކުގައި އިންސްޓޯލްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން.

ލ. އަތޮޅުގެ 21 ސްކޫލަކަށް ބޭނުންވާ ވޯޓަރ ޕިޔުރިފިކޭޝަން މެޝިން މިއިދާރާއިން ފޯރުކޮށްދޭ ސްޕެޝިފިކޭސަނާއި އެއްގޮތަށް ހޯދާ ސްކޫލްތަކުގައި އިންސްޓޯލްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

 

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 2018 ޖޫން 13 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 11:30 އަށް މި ކައުންސިލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 2018 ޖޫން 21 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:30 އަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހިއްޕަވައިގެން މިއިދާރާއަށް ވަޑައިގެންދެވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދެވޭނެ ވާހަކަ މި ފުރުޞަތުގައި ދަންނަވަމެވެ.

 

22 ރަމަޟާން 1439

06 ޖޫން 2018
ހޯދާ