ށ. އަތޮޅުމަދަރުސާ
ދިވެހިރާއްޖެ
O'Level private

`

 

ށ. އަތޮޅުމަދަރުސާ

ށ. ކަނޑިތީމު / ދިވެހިރާއްޖެ                                     ނަންބަރ:IUL)GS34/2018/13)

 

އިޢްލާން

 

 

2018 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރ / ނޮވެމްބަރގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޭމްބްރިޖް އޯލެވެލް، އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީ އަދި އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނުގައި ޕުރައިވެޓްކޮށް ބައިވެރިވުމާއި ބެހޭ.

 

 

 

 

           2018 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރ / ނޮވެމްބަރގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޭމްބްރިޖް އޯލެވެލް، އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީ އަދި އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނުގައި ޕުރައިވެޓްކޮށް ބައިވެރިވެލައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން 2018 ޖޫން 04 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 11:00 ކުރިން އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ފުރުއްވުމަށްފަހު ށ.އަތޮޅު މަދަރުސާއަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

           ފޯމު ދޫކުރުމާއި، ފޯމު ޗެކުކުރުމާއި، ފައިސާ ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ސަރުކާރު ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ 08:30 ން 12:00 އަށެވެ. ފޯމް ހުށަހަޅުއްވާއިރު ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ އަސްލާއި ފޮޓޯކޮޕީ ގެންނެވުން އެދެމެވެ. އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ށ. އަތޮޅު މަދަރުސާއިން ލިބެންހުންނާނެއެވެ. އަދި ދަންނަވަމެވެ. ޕުރައިވެޓް ސެންޓަރެއްގެ ގޮތުގައި މިސެންޓަރުގައި އެގްޒާމް ހެދޭނީ މަދުވެގެން 10 ކެނޑިޑޭޓުން ހަމަވާނަމައެވެ.

 

           16 ރަމަޟާން 1439      

           31 މެއި  2018

 

31 މޭ 2018
ހޯދާ