މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ.
ދިވެހިރާއްޖެ
ޢިމާރާތުގެ ލިފްޓް ސިޓީލާ ނީލަމުގައި ވިއްކާލުން

 ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތަކެތީގެ ނީލަން 15 ޑިސެންބަރު 2013 ވަނަ ދުވަހު ސިޓީލާ ނީލަމުގައި ފެށޭނެ ވާހަކަަ ދަންނަވަމެވެ.

ބާވަތް

ތަކެތި ހުރިތަން

ނީލަން ފެށޭއަގު

އިތުރުކުރެވޭ އަގު މަދުވެގެން

ޢިމާރާތުގެ ލިފްޓު

(ލިފްޓު ނައްޓާ ހުރިހާ ބައިތައް ރޫޅާލައިގެން ގެންދިއުމަކީ ނީލަންނަގާ ފަރާތުގެ ކަމެކެވެ.)

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ (ލިފްޓް ބިލްޑިންގ ) ބައު ޢިމާރާތް

250,000.00

7,000.00

      

      ވީމާ ، މި ތަކެތީގެ ނީލަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން މި ތަކެއްޗަށް އަގުހުށަހަޅުއްވައި ސިޓީ ފޮނުއްވާނީ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ލޮޖިސްޓިކަލް އޮޕަރޭޝަން ޑިޕާރޓްމަންޓަށެވެ. ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ އެންމެ މަތީ އަގު މެންދުރު 12:00 ގެ ފަހުން މި ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ނޯޓިސްބޯޑުން ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ފިޔަވައި ޖެހިޖެހިގެން ދެދުވަހު އެއްއަގެއްގައި އޮވެއްޖެނަމަ އެއަގު ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތަކަށް ނީލަން ނިމޭނެއެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެއްވުމަށް 3001484 / 3001476 ނަންބަރު ފޯނަށް ގުޅުއްވައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

 

                                                               07 ޞަފަރު  1435

10 ޑިސެންބަރު 2013
ހޯދާ