ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕީވީސީ ހޮޅިގަތުން

                                                 ނަންބަރު:421/IUL/2018/20

 

އިޢުލާން

 

ޕީވީސީ ހޮޅި ގަތުން

 

ގދ.ވާދޫގައި އަލަށް އިމާރާތްކޮށްފައިވާ މިސްކިތް ހުންނަ މަގުގެ 910 ( ނުވަސަތޭކަ ދިހައެއް ) ފޫޓުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ފެންހިންދާ ނިޒާމެއް ގާއިމް ކުރުމަށްބޭނުންވާ ( "10×'19 ) ގެ ޕީވީސީ މީޑިއަމް ޕްރެޝަރުގެ 47 ހޮޅި ގަތުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.   

ވީމާ،މިދެންނެވި ހޮޅިތައް މިއިދާރާއަށް ހޯދައިދެވޭނެ ފަރާތްތަކުން 27 މެއި 2018  ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް މިއިދާރާއަށް އަގު ހުށަހެޅުއްވުންއެދެމެވެ. މިކަމަށް ކުރިމަތިލެވޭނީ ޤާނޫން ނަންބަރ 2014/18 ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ކުންފުނިތަކާއި،ޤާނޫން ނަންބަރ 19/2014 ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ތަކަށެވެ. އަދި އަގުހުށަހަޅާއިރު ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ އާއި ކުންފުނީގެ ރެޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ  ހުށަހެޅުއްވުންއެދެމެވެ.

06 ރަމްޟާން 1439

21   މެއި   2018

 

                                                  މުޙައްމަދު ވަޙީދު

                                                 ކައުންސިލްގެ ރައީސް

21 މޭ 2018
ހޯދާ