މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ރަމަޟާން މަހު ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ގަޑިއާ ބެހޭ

ރަމަޟާން މަހު ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ގަޑިއާ ބެހޭ

 

     1439 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހާއި ޝައްވާލް މަހުގެ ފުރަތަމަ 7 ދުވަހު މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުގެ ޚިދުމަތްތަކަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި ފައިސާ ބަލައިގަތުން ކުރިއަށްދާނީ ރަސްމީ މަސައްކަތު ދުވަސްތަކުގެ ހެނދުނު 10:00 ން މެންދުރު 12:30 އަށެވެ.

     ވީމާ މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރަމެވެ. 

15 މޭ 2018
ހޯދާ