ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ލައިޓް ޕޯސްޓެއްޖަހައި ކަރަންޓު ގުޅުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

A ޒޯން ލައިސަންސް ޑްރައިވިންގް ޓެސްޓްދޭ ބިމަށް ކަރަންޓް ގުޅައި ލައިޓް ޕޯސްޓެއް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

 

ވީމާ މިމަސައްކަތް ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ކުރަން ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ޕްރީބިޑްމީޓިންގަށް ޙާޟިރުވެ، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

މަޢުލޫމާތުދިނުމަށް ބާއްވާ ޕްރީބިޑް މީޓިންގ

20 މެއި 2018 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 13:00 ގައި ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގައި

ބިޑް ފޯމު ވިއްކާ އަގަކީ -/30ރ އެވެ. ބިޑް ވިއްކުން ކުރިޔަށްދާނީ، 09 މެއި 2018 އިން ފެށިގެން 20 މެއި 2018 އަށް ރަސްމީ ދުވަސްދުވަހުގެ 8:00 އިން 12:00 އަށް ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައެވެ.

އަންދާސީހިސާބު ބަލައިގަތުމަށް ބާއްވާ ބިޑް އޯޕަން މީޓިންގ

22 މެއި 2018 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:00 ގައި ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގައި

09 މޭ 2018
ހޯދާ