ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
Financial Controller

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

މަޤާމް :

ފައިނޭންސަލް ކޮންޓްރޯލަރ

ބޭނުންވާ އަދަދު:

1 ( އެކެއް )

މުސާރައާއި އެލަވަންސް:

 1. މުސާރަ: ދެފަރާތް އެއްބަސްވާގޮތެއްގެ މަތިން

އޮފީސް :

ކްރިކެޓް ބޯރޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް – ފައިނޭންސް އެންޑް އެކައުންޓްސް

 

ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި މަޤާމުގެ ޝަރުޠު:

 • ކުރެވޭ އިންޓަރވިއުއިން މަސައްކަތުގެ  ހުނަރު އަދި ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު އެކައުޓްދާއިރާގައި މަސެއްކަތް ކޮށްފައިއޮތުން
 • މައިކްރޮސޮފްޓް އޮފީސް ޕެކޭޖްތައް ރަނގަޅަށް ބޭނުން ކުރަން އެނގުން
 • ވޭތުވެދިޔަ 05 އަހަރު ޖިނާއީ އެއްވެސް ކުށެއް ސާބިތު ވެފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން ނުވަތަ އެފަދަ ކުށެއްގެ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅި ބަލަމުންދާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން
 • އުމުރުން 18 އަހަރު ފުރިފައިވާ މީހަކުކަމުގައި ވުން

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:

 • މަޤާމަށްއެދި ހުށަހަޅާ ސިޓީ (ސިޓީގައި އިއުލާން ނަންބަރާއެކު)
 • ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ، މުއްދަތު ހަމަނުވާ ކާޑުގެ ކޮޕީ
 • ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮފީ
 • ވަޒީފާ އަދާކުރާނަމަ ނުވަތަ ވަޒީފާއެއް އަދާކޮށްފައިވާނަމަ، އެންމެފަހުން އަދާކުރި ވަޒީފާ އެނގޭނެ ރަސްމީ ލިޔުން
 • ޕޮލިސް ރިޕޯޓް ( ވަޒީފާއަށް ހޮވިއްޖެނަމަ، ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ.)
 • ގުޅޭނެ ފޯން ނަންބަރު، އީމެއްލް އެޑްރެސް

ސުންގަޑި:

މިމަޤާމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން، ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަކާއެކު، 2018 އޭޕްރިލް 22 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ  14:00 ގެ ކުރިން،

ކްރިކެޓް ބޯރޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް، ކުޅިވަރު އެކުވެނި، އިންޑޯ ކްރިކެޓް ހޯލް، އެއްވަނަ ފަންގިފިލާ

އިންޓަވިއު:

އިންޓަވިއުއަށް ދަޢުވަތު ދެވޭނީ، ވަޒީފާއަށް އެދި ސިޓީ ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝޯރޓްލިސްޓް ކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށެވެ.

ސިޓީ އެޑްރެސްކުރާނެ ގޮތް:

ކްރިކެޓް ބޯރޑް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ރައީސް މުހަންމަދު އަފްލާހް

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

އިތުރު މަޢުލޫމާތު:

 • މި ޢިއުލާނާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންނަމަ 3325503 ނަންބަރު ފޯނަށް ގުޅުން އެދެމެވެ. އީމެއިލް [email protected]
         

 

12 އޭޕްރިލް 2018
ހޯދާ