އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ބާތިލުކުރުން

                                                   ނަންބަރު: (IUL)203-FINHUM/1/2018/2 

                       

 

 

                              އިޢުލާން ބާތިލުކުރުން

 

    އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަދި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަގާމަށް މީހަކުހޯދުމަށް މިއޭޖެންސީއިން ކުރި ނަމްބަރު:(IUL)203-FINHUM/203/2018/9  (5 އޭޕްރީލް 2018)،(IUL)203-FINHUM/203/2018/10  (5 އޭޕްރީލް 2018)  އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށްފީމެވެ.

     

               26  ރަޖަބު   1439

               12  އޭޕްރީލް  2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

339

12 އޭޕްރިލް 2018
ހޯދާ