މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ލޯ ފަރމްގެ ޓަރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް

މި މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅިގެން އެކުލަވާލަންޖެހޭ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތައް އެކުލަވާލައި މި މިނިސްޓްރީން ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ޤާނޫނީ ލަފާދޭނެ ލޯ ފާމެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ. މި މަސައްކަތާ ގުޅޭ ގޮތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 'ޓާރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް' މި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުން ތިރީގައިވާ ލިންކް އިން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެވެ.

http://www.finance.gov.mv/v2/uploadedcontent/posts/Post2295-IUL13E13201869.pdf

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން:          9 އެޕްރީލް 2018، 13:30 އަށް

ވީމާ، މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝަޢުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން، މި މިނިސްޓްރީގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ސެކްޝަންގެ 6ވަނަ ފްލޯރ މީޓިންގ ރޫމަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އަދި ދަންނަވަމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބާއި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ އަންދާސީ ހިސާބު ބާޠިލުކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

01 އޭޕްރިލް 2018
ހޯދާ