އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ބިމުންފެންނަގައި ފެންބޭރުކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް ހުށަހެޅުމާގުޅޭ

އިއުލާން

 

އިއުލާނު ނަންބަރ: (IUL)203-ADMIN/1/2018/7   

 

ބިމުންފެންނަގައި ފެންބޭރުކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް ހުށަހެޅުމާގުޅޭ

2018 އޭޕްރިލް 01 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން، "ބިމުންފެންނަގައި ފެންބޭރުކުރުމުގެ ހުއްދަ" މިއެޖެންސީން ދޫކުރަމުން ގެންދާނީ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ 7 ދުވަސް ކުރިން ހުއްދައަށް އެދޭފޯމާއެކު ހުށައަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ހަމަކޮށް، މިއެޖެންސީއަށް ހުށަހެޅުމުން ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.

ވީމާ، މިކަން އާންމުކޮށް އަންގާ ޢިއުލާންކުރަމެވެ.

 

                   20 މާރޗް 2018 

20 މާރިޗު 2018
ހޯދާ