އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަން

2013 މެއި 04 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ވޯޓުނެގުމަށް، ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށާއި ތަން މިދަންނަވަނީއެވެ.

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށް/ތަން

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު

ވޯޓުފޮށީގެ ނަން

ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރު

#

ނ. ކެނދިކުޅުދޫ

އަޙްމަދީ ޕްރީ-ސްކޫލްގެ ހޯލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ނ. ކެނދިކުޅުދޫ، ކުޅުދޫ އަވަށު ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ނ. ކެނދިކުޅުދޫ-1

D01.02.1

1

ނ. ކެނދިކުޅުދޫ

ސްކިޑް ޕްރީ-ސްކޫލްގެ ހޯލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ  ނ. ކެނދިކުޅުދޫ، ކެނދިކޮޅު އަވަށު ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ނ. ކެނދިކުޅުދޫ-2

D01.02.2

2

އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް

ލިލީމަގު 4 ނަންބަރު ގޭޓުން ވަންނައިރު ވައިލެޓް މާލަމުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ، ނ. ކެނދިކުޅުދޫ  މީހުންގެ ތެރެއިން، މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ނ. ކެނދިކުޅުދޫ، މާލެ-1

D01.0.1

3

 

ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި، އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

31 މާރިޗު 2013
ހޯދާ