މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ނ. މަގޫދޫގައި ބަށިކޯޓެއް އަޅައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް އިން ހިންގަވާ ސްޕޯޓްސް އެރީނާ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން މިރަށުގައި ބަށިކޯޓެއް އަޅަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވަން އެދޭ ފަރާތްތަކުން 22 މާރޗް 2018 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މި އޮފީހަށް ދުރުވެ މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 1 އެޕްރީލް 2018 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ  11:00 އަށް މި އިދާރާއަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

15 މާރިޗު 2018
ހޯދާ