މޯލްޑިވްސް އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

 

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

 

މޯލްޑިވްސް އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

މަޤާމު: ކުއަންޓިޓީ ސަރވެއަރ އޮފިސަރ

ބޭނުންވާ އަދަދު: 01

މަޤާމު: އިންޖިނިއަރ ޕްރޮޖެކްޓް

ބޭނުންވާ އަދަދު: 01

މަޤާމު:  ޕްރޮޖެކްޓް

ބޭނުންވާ އަދަދު: 01

އިތުރު މަޢުލޫމާތު މި ކޯޕަރޭޝަންގެ ވެބްސައިޓް ((www.mitdc.com.mv އިން ލިބެން ހުންނާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

27 ފެބުރުވަރީ 2018
ހޯދާ