ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޢާންމު ޖަލްސާގެ ނޯޓިސް

ޢާންމު ޖަލްސާގެ ނޯޓިސް

ކްރިކެޓް ބޯޑު އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ މާރިޗް މަހުގެ 28 ވަނަ ދުހަވުއޮންނާނެއެވެ.

ވީމާ ސީ.ބީ.އެމްގެ މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތައްޓަކައި މިވާހަކަ ދަންނަވާ، މި ބޯޑުގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގެ 37 ށ ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން،

ޖަލްސާ ބޭއްވޭނޭ ކަން ޢާންމުކޮށް އިއުލާން ކުރަމެވެ. ކްރިކެޓް ބޯޑުގެ ޤަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވޭނީ

ސްޕޯރޓްސް ކައުންސިލްގެ އިތުރުން މިބޯރޑުގައި ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ ކްލަބް ޖަމިއްޔާތަކަށެވެ.

ޢާންމު ޖަލްސާ ބާއްވާތަން    - ސޯސަލް ސެންޓަރ

ދުވަސް                - 28 މާރިޗު 2018

ގަނޑި:                - 20:00 - 22:00

ޢާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ

1. ތައާރަފް - ޕްރެސިޑެންޓް

2.2017 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުން

3.ސީބީއެމް ގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު ފާސްކުރުން

4.ސީބީއެމް 2017 ގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ފާސްކުރުން

5.ސީބީއެމްގެ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން

6.2018 ވަނަ އަހަރަށް އޮޑިޓަރެއް އައްޔަން ކުރުން

7.މެންބަރުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

 

_____________________

25 މާރިޗު 2018

25 ފެބުރުވަރީ 2018
ހޯދާ