ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ބަދަލު އައުން

 

އިޢުލާން

 

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ބަދަލު އައުން

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް 23 ޖެނުއަރީ 2018 ވަނަ ދުވަހު ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕްރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުން ވަނީ ބަދަލުގެންނަވާފައެވެ. އެގޮތުން، ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރު ކަމުގެ މަޤާމުން އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ރަޔާޙީން ޝަރީފް / މުޝްތަރީގެ، ގދ. ތިނަދޫ ވަނީ ވަކިކުރައްވާފައެވެ.

އަދި ހަމަމިއާއިއެކު، 23 ޖެނުއަރީ 2018 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ޒާހިޔާ / ހ. ތަރަފު ވަނީ ޢައްޔަންކުރައްވާފައެވެ.

ވީމާ، މިކަން ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާދާރުންނާއި ކަމާބެހޭ އެންމެހާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ޢާންމުކޮށް އެންގީމެވެ.

 

އިޙްތިރާމް ޤަބޫލްކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

07 ޖުމާދުލްޢޫލާ 1439

24 ޖެނުއަރީ 2018

 

                               

24 ޖަނަވަރީ 2018
ހޯދާ