މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ދިވެހިރާއްޖެ
ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ބަނދަރު ހެދެމުގެ މަޝްރޫޢުގެ އީ.އައި.އޭ އެޑެންޑަމް މަސައްކަތަށް ކޮންސަލްޓަންޓެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލަާން ބާތިލް ކުރުން

 

                                       ނަންބަރު:  IUL)138-PIS1/138/2018/6)     

އިޢުލާން

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ބަނދަރު މަޝްރޫޢުގެ އެންވަރަމަންޓް އިމްޕެކްޓެ އެސެސްމަންޓުގެ ފުރަތަމަ އެޑެންޑަމްއަށް ބޭނުންވާ  އެންވަރަމަންޓަލް ކޮންސަލްޓަންސީއާއި ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރު:  (IUL)138-PIS1/138/2017/110 އިޢުލާންގެ މައުލޫމާތު ކަރުދާހަށް ބައެއް ބަދަލުތައް އައުމާއި ގުޅިގެން އެ އިޢުލާން ބާތިލް ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް:                        

އިންފްރަސްޓްރަކްޗަރ ޑިޕާޓްމަންޓް/ އެންވަރަމަންޓަލް މޮނިޓަރިންގ ޔުނިޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ.

އަމީނީ މަގު،

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.

ފޯން: 3004327/3004110       ފެކްސް:3004301

އީ-މެއިލް: [email protected]

                                   

                      18 ޖެނުއަރީ 2018

18 ޖަނަވަރީ 2018
ހޯދާ