Cricket Board of Maldives
Maldives
CRICKET GALA NIGHT 2018

 

އިޢުލާން

ކްރިކެޓް ގާލާ ނައިޓް 2018

 

ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ބާއްވަމުން އަންނަ "ކްރިކެޓް ގާލާ ނައިޓް 2018" މިއިވެންޓް މެނޭޖުކުރުން އަދި ކޭޓަރިންގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތާރީޚަށް ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް (މާލެ ކުޅިވަރު އެކުވެނި، އިންޑޯ-ކްރިކެޓް ހޯލް 1ވަނަ ފަންގިފިލާ) އަށް ހާޒިރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، ކަޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް (މާލެ ކުޅިވަރު އެކުވެނި، އިންޑޯ-ކްރިކެޓް ހޯލް 1ވަނަ ފަންގިފިލާ)އަށް ވަޑައިގެންދެއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް

2018 ޖެނުއަރީ 21 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 ށް

2018 ޖެނުއަރީ މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 ށް

 

އަދި ދަންނަވަމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިގަންނަގޮތަށް ހަމަޖެހިފައެއް ނުވެއެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 3325503, 3325550 ނަމްބަރ ފޯނާއެވެ. އީ މެއިލް ކުރައްވާނީ[email protected]   [email protected] އަށެވެ.

17 ޖެނުއަރީ2018

 

މަޢުލޫމާތު ޝީޓް

 

މަސައްކަތް ގެ ނަން:- "ކްރިކެޓް ގާލާ ނައިޓް 2018" އިވެންޓް މެނޭޖުކުރުން އަދި ކޭޓަރިންގ ކޮށްދިނުން

ޖުމްލަ (ރުފިޔާ)

ރޭޓް (ރުފިޔާ)

އަދަދު

ތަފްސީލް

ނަންބަރު

 

 

 

އަގުހުށައަޅާއިރު އަގުގެތެރޭގައި މަސައްކަތް އެންމެ ފުރިހަމައަށް ކުރުމަށް މިދަންނަވާ ކަންތައްތައް ހިމަނަންވާނެއެވެ.

  • އަގު ހުށައަޅާ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު އިގެން ހުރުން.
  • ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ

01

 

 

 

އިވެންޓް މެނޭޖްކުރުން

-          ބެކްޑްރޮޕް ހެދުން

-          ސްޓޭޖް ހެދުން

-          ސައުންޑް އަދި ލައިޓިންގ އެޅުން

-          ޕޯޑިއަމް ބެހެއްޓުން

-          ހޯސްޓް މައިކް އެޅުން

-          އިވެންޓް ބާއްވާތަން އެރޭންޖްކޮށް ޑިޒައިންކުރުން

-          އިވެންޓް ބާއްވާ ތަނުގައި ރެޑް ކާޕެޓް އެޅުން

-          ހަފްލާ ވީޑިއޯކޮށްދިނުމާއި ފޮޓޯނެގުން

02  

 

 

 

ކޭޓަރިންގ

-300 މީހުންނަށް ރޭގަނޑުގެ ކެއުމެއް ކޭޓަރކޮށްދިނުން

- ހަފްލާއަށް ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަށް ވެލްކަމް ޑްރިންކް ސަރވްކޮށްދިނުން

- މެނޫގެ ތަފްސީލް އެނގެން ހުންނަންވާނެ

- އިވެންޓް ބާއްވާ ތަނުގައި ވަށް މޭޒު ޖަހައި ކޭޓަރކޮށްދިނުން

- އިވެންޓް ކުރިއަށްދާ ގަޑީގައި ވެއިޓަރުންގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން

 

03

                

އިތުރު މަޢުލޫމާތު:

އިވެންޓް ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ތަން. (ދަރުބާރުގެ، ދޮށިމޭނާ މާލަން)

ވަގުތު: ރޭގަނޑު 8:30 އިން 11:00 އަށް

 

 

ހުށައެޅި ފަރާތުގެ ނަން:-

 

ނިޝާން:-

 

ނަން:-                                                            ތާރީޚް:-

 

 

 

 

 

މާކުސް ދެވޭނެ މިންގަނޑު ނުވަތަ އުސޫލުތައް:

  1. އަގު (ހުށައެޅޭ އެއްމެ ހެޔޮ އަގު)                                          %45
  2. މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ އާއި ފެންވަރު                                        %30
  3. ފައިސާ ދެވޭނެ ގޮތްތައް                                                
  4. މަސައްކަތާއި ބެހޭގޮތުން ދީފައިވާ (ޓެކްނިކަލް) މަޢުލޫމާތް                           

 

 

 

-          

17 January 2018
ހޯދާ