މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ބާޠިލު ކުރުން

މިކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނަށް 2014 ވަނަ އަހަރަށް ޓީޝާޓް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު ނަންބަރު: PRC/I-2013/91-ފ113 އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ލިބިފައިވާ ސާމްޕަލް މެޓީރިއަލް ކޮލިޓީ އެޕްރޫވަލް ހެދުމުން އެޕްރޫވް ވެފައިވަނީ އެންމެ ފަރާތެއް ކަމަށްވުމުން، މި މެޓީރިއަލް އަޅާކިޔާނެ އިތުރު މެޓީރިއަލް ލިބިފައިނުވާތީ މި އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށްފީމެވެ.

27 މުޙައްރަމް  1435

21 ނޮވެންބަރު 2013
ހޯދާ