ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ބަދަލުވުން.

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ސ. ހުޅުދޫ / ވާރުގޭ އަލްފާޟިލް ޝާހިދު ޢަލީ މަޤާމުން ވަކިކުރެވި އެމަޤާމަށް މ. ސީނުކަރަންކާގެ އަލްފާޟިލް އާދަމް ޢާޒިމް، 18 ނޮވެންބަރު 2013 ވީ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޢައްޔަންކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންނާއި ކަމާބެހޭ އެންމެހައި ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި އާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާނުކުރަމެވެ.

15 މުޙައްރަމް 1435

19 ނޮވެންބަރު 2013
ހޯދާ