މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން

ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް، ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން ތިރީގައި މިވާ ފަރާތަށް މިކޮމިޝަނުން ލައިސަންސް ދޫކޮށްފީމެވެ.

  1. ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް: ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
  2. ލައިސަންސްގެ ބާވަތް: ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުން
  3. ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ސަރަޙައްދު : މުޅިރާއްޖެ
  4. ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ތާރީޚް: 30 ޖެނުއަރީ 2013
  5. ލައިސަންސްގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް: 29 ޖެނުއަރީ 2023

 

  1. ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތުގެ ހިއްސާދާރުން:
  2. ސީ.ޑަބްލިއު.ސީ އައިލެންޑް ލިމިޓެޑް
  3. ގަވަރމަންޓް އޮފް ރިޕަބްލިކް އޮފް މޯލްޑިވްސް
  4. ޢާންމުންގެ ފަރާތުން ޙިއްސާ ގަނެފައިވާ ފަރާތްތައް

ވީމާ މިކަން އާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

01 އޭޕްރިލް 2013
ހޯދާ