ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ.
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުން

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކގެ ވިލިނގިލީ ބްރާންޗާއި އެބްރާންޗުގެ އޭ.ޓީ.އެމް ރޫމުގެ ސެކިއުރިޓީ 24 ގަޑިއިރު ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނު ބާޠިލުކުރުމާބެހޭ.

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކގެ ވިލިނގިލީ ބްރާންޗާއި އެބްރާންޗުގެ އޭ.ޓީ.އެމް ރޫމުގެ ސެކިއުރިޓީ 24 ގަޑިއިރު ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑްތަކުގައި އެކަށީގެންވާވަރަށް މަޢުލޫމާތު ހިމެނިފައިނުވާކަަމަށް މިބޭންކަށް ފެންނާތީ 10 އޮކްޓޫބަރު 2013 ގައި ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު: BML/PD-BID/2013/094-1 އިޢުލާން ބާޠިލު ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

 15 މުޙައްރަމް 1435

19 ނޮވެންބަރު 2013
ހޯދާ