ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒު
ދިވެހިރާއްޖެ
ރ. ހުޅުދުއްފާރު " މަސްޖިދުލް ތަޤައްދުމި" ގައި ޤުރުއާން ކުލާސް ހިންގުމަށް އެދޭ ފަރާތެއް ހޯދުމާބެހޭ

އިޢުލާން

 

ރ. ހުޅުދުއްފާރު " މަސްޖިދުލް ތަޤައްދުމި" ގައި ޤުރުއާން ކުލާސް ހިންގުމަށް އެދޭ ފަރާތެއް ހޯދުމާބެހޭ

 

ރ. ހުޅުދުއްފާރުގައި ހުރި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒު ގެ ދަފްތަރުގައިވާ " މަސްޖިދުލް ތަޤައްދުމި" ގައި ކިޔަވާދިނުމާއި، ޤުރުއާން ކިޔަވައިދިނުމާގުޅޭ ޢިލްމް އުނގަންނައިދޭ ކުލާހެއް ހިންގުމަށް އެދޭފަރާތްތަކަށް އެފުރުސަތު ހުޅުވާލެވިފައިވާ ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ. އަދި މަތީގައިވާ ކަންތައްތައް ތިރީގައިވާ ޝަރުތުތަކާއި، ކިޔަވާދިނުމާ ގުޅޭ ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒުގެ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން ކޮށްދެވޭނެ، މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 2017 ޑިސެމްބަރ 26 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން ސިޓީއަކުން ކީރިތި ޤުރްއާނާބެހޭ މަރުކަޒަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

  1. ތަނުގެ ބިލްތައް އަދާކުރުން.
  2. ތަން މަރާމާތު ކުރުން.
  3. ޢިމާރާތާއި ވަށާއިގެންވާ ސަރަހައްދު ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން.

 

ވީމާ ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގާ ޢިއުލާން ކުރީމެވެ.

14 ޑިސެންބަރު 2017
ހޯދާ