އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރިސޯޓުތަކުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ މަޢުލޫމާތު

2013 ނޮވެންބަރު 16 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ރިސޯޓުތަކުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށާއި ތަން މިދަންނަވަނީއެވެ.

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރިސޯޓާއި ތަން

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު

ވޯޓުފޮށީގެ ނަން

ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރު

#

ވައިސް ރޯއީ މޯލްޑިވްސްގެ ކޮލީގު

ގޭމްސް ރޫމްގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ވައިސް ރޯއީ މޯލްޑިވްސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ވައިސް ރޯއީ މޯލްޑިވްސް

(ށ. ވަގަރު)

Z04.1.1

1       

އިރުފުށި ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާގެ

ޓީމް މެމްބަރސް ރެކްރިއޭޝަނަލް

ސެންޓަރުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އިރުފުށި ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

އިރުފުށި ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ

 

(ނ. މެދުފުށި)

Z05.1.1

2       

އަނަންތާރާ ކިހަވަށް ރިސޯޓުގެ

ޓްރެއިނިންގރޫމް

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އަނަންތާރާ ކިހަވަށް ރިސޯޓުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

އަނަންތާރާ ކިހަވަށް ރިސޯޓް

 

(ބ. ކިހަވައް ހުރަވަޅި)

Z07.1.1

3       

ކިހާޑް ރިސޯޓުގެ ސްޓާފް

ސުފުރާއައުޓްޑޯ

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކިހާޑް ރިސޯޓުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ކިހާޑް ރިސޯޓް

(ބ. ކިހާދުއްފަރު)

Z08.1.1

4       

ރޯޔަލް އައިލެންޑް ރިސޯޓް އެންޑް

ސްޕާގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް

ޓްރެއިނިންގ ސެންޓަރުގައި

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ރޯޔަލް އައިލެންޑް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ރޯޔަލް އައިލެންޑް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ

 (ބ. ހޮރުބަދު)

Z10.1.1

5       

ޑުސިޓް ތަނި މޯލްޑިވްސްގެ

ސްޓާލް ލޯންޖުގައި

 

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ޑުސިޓް ތަނި މޯލްޑިވްސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ޑުސިޓް ތަނި މޯލްޑިވްސް

(ބ. މުއްދޫ)

Z11.1.1

6       

ކުރެއްދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ

މެއިން ޓީ.ވީ ހޯލްގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކުރެއްދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ކުރެއްދޫއައިލެންޑް ރިސޯޓް

(ޅ. ކުރެއްދޫ)

Z12.1.1

7       

ކަނުހުރާ ރިސޯޓުގެ ރެކްރިއޭޝަން ހަޓުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކަނުހުރާ ރިސޯޓުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ކަނުހުރާ ރިސޯޓް

 (ޅ. ކަނުހުރާ)

Z13.1.1

8       

ބަނޑޮސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ

ސްޓާފް ރެކްރިއޭޝަން ހޯލްގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ބަނޑޮސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ބަނޑޮސްއައިލެންޑް ރިސޯޓް

(ކ. ބަނޑޮސް)

Z16.1.1

9       

ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސްގެ

ވީ.އައި.ޕީ ލޯންޖުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް

(ކ.ވިހަމަނާފުށި)

Z17.1.1

10     

ތާޖް އެގްޒޯޓިކާ ރިސޯޓް އެންޑް

ސްޕާގެ އެކުވެނީގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ތާޖް އެގްޒޯޓިކާ ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ތާޖްއެގްޒޯޓިކާ ރިސޯޓް އެންޑް

ސްޕާ (ކ. އެނބޫދޫފިނޮޅު)

Z18.1.1

11     

ޕެރަޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓް

އެންޑް ސްޕާގެ ޓީ.ވީ ހޯލުގައި

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ޕެރަޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ޕެރަޑައިސްއައިލެންޑް ރިސޯޓް

އެންޑް ސްޕާ

(ކ. ލަންކަންފިނޮޅު)

Z19.1.1

12     


ޝެރެޓަން މޯލްޑިވްސް ފުލްމޫން

ބީޗް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާގެ

އައުޓް ޑޯ ހަޓްގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ޝެރެޓަން މޯލްޑިވްސް ފުލްމޫން ބީޗް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ޝެރެޓަން މޯލްޑިވްސް ފުލްމޫން

ބީޗް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ

(ކ.ފުރަނަފުށި)

Z20.1.1

13     

ބަރޮސް ހޮލިޑޭ މޯލްޑިވްސްގެ

ޓްރެއިނިންގ ރޫމްގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ބަރޮސް ހޮލިޑޭ މޯލްޑިވްސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ބަރޮސް ހޮލިޑޭމޯލްޑިވްސް

(ކ.ބަރޮސް)

Z21.1.1

14     

ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށުގެ

ޗިއާރސް ސަރަޙައްދުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށް

(ކ. މެދުފިނޮޅު)

Z22.1.1

15     

ހުވަފެންފުށި މޯލްޑިވްސްގެ

ރެކްރިއޭޝަން ސެންޓަރގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހުވަފެންފުށި މޯލްޑިވްސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ހުވަފެންފުށި މޯލްޑިވްސް

(ކ. ނަކައްޗާފުށި)

Z23.1.1

16     

އޮޅުވެލި ބީޗްއެންޑް ސްޕާ

ރިސޯޓުގެ މީޓިންގ ރޫމްގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އޮޅުވެލި ބީޗް އެންޑް ސްޕާ ރިސޯޓުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

އޮޅުވެލި ބީޗްއެންޑް ސްޕާ ރިސޯޓް

(ކ. އޮޅުވެލި)

Z24.1.1

17     

ހޮލިޑޭ އިން ރިސޯޓް ކަނޑޫމާ

މޯލްޑިވްސްގެ ކްރޫ ރެކްރިއޭޝަން

ސެންޓަރގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހޮލިޑޭ އިން ރިސޯޓް ކަނޑޫމާ މޯލްޑިވްސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ހޮލިޑޭ އިން ރިސޯޓް ކަނޑޫމާ

މޯލްޑިވްސް (ކ. ކަނޑޫމާފުށި)

Z25.1.1

18     

ކޮކޮ ޕާމް ބޮޑުހިތީގެ ސްޓާފް ކޮފީ

ޝޮޕުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކޮކޮ ޕާމް ބޮޑުހިތިގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ކޮކޮ ޕާމް ބޮޑުހިތި

(ކ. ބޮޑުހިތި)

Z26.1.1

19     

އެނބޫދޫ ވިލެޖުގެ ކޮފީ ޝޮޕް

ވޯކްވޭގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އެނބޫދޫ ވިލެޖުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

އެނބޫދޫ ވިލެޖް

(ކ. އެނބޫދޫ)

Z27.1.1

20     

ފިހާޅޮހި އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ

ފުޓުބޯޅަ ކުޅޭ އޭރިއާގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ފިހާޅޮހި އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ފިހާޅޮހި އައިލެންޑް ރިސޯޓް

(ކ. ފިހަޅޮހި)

Z28.1.1

21     

ފަން އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ

ސްޓާފް ޓީ.ވީ ހޯލުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ފަން އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ފަން އައިލެންޑް ރިސޯޓް

(ކ. ބޮޑުފިނޮޅު)

Z29.1.1

22     

ގިލި ލަންކަންފުށީގެ

ޓްރެއިނިންގ ރޫމުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ގިލި ލަންކަންފުށީގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ގިލި ލަންކަންފުށި

(ކ. ލަންކަންފުށި)

Z30.1.1

23     

ވެލައްސަރު މޯލްޑިވްސްގެ

ސައިބަރ ރޫމުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ވެލައްސަރު މޯލްޑިވްސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ވެލައްސަރު މޯލްޑިވްސް

(ކ. ވެލައްސަރު)

Z32.1.1

24     

ވިވަންޓަރ ކޮރަލް ރީފް މޯލްޑިވްސް

ބައި ތާޖުގެ ސްޓާފް އެކޮމަޑޭޝަން

އޭރިޔާގެ އީ ބްލޮކްގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ވިވަންޓަރ ކޮރަލް ރީފް މޯލްޑިވްސް ބައި ތާޖުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ވިވަންޓަރ ކޮރަލް ރީފް

މޯލްޑިވްސް ބައި ތާޖް

(ކ. ހެނބަދޫ)

Z33.1.1

25     

ކުރަމަތި އައިލެންޑްރިސޯޓުގެ

މުވަޒަފުން ކުޅިވަރުކުޅޭ އިންޑޯ

ހޯލްގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކުރަމަތި އައިލެންޑް ރިސޯޓްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ކުރަމަތި އައިލެންޑްރިސޯޓް

(އއ. ކުރަމަތި)

Z34.1.1

26     

ވެލިގަނޑު އައިލެންޑް ރިސޯޓް

އެންޑް ސްޕާގެ ސްޓާފް

އެކޮމަޑޭޝަން އޭރިއާގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ވެލިގަނޑު އައިލެންޑް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ވެލިގަނޑުއައިލެންޑް ރިސޯޓް

އެންޑް ސްޕާ (އއ. ވެލިގަނޑު)

Z35.1.1

27     

ކޮންސްޓެންސް ހަލަވެލި ރިސޯޓުގެ

ސްޓާފް ލޯންޖުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކޮންސްޓެންސް ހަލަވެލި ރިސޯޓުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ކޮންސްޓެންސް ހަލަވެލި ރިސޯޓް

(އއ. ހަލަވެލި)

Z36.1.1

28     

ޑަބްލިޔު ރިޓްރީޓް އެންޑް ސްޕާ

މޯލްޑިވްސްގެ އެސްކޭޕް އޭރިއާގެ

ބްލޮކް-އޭގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ޑަބްލިޔު ރިޓްރީޓް އެންޑް ސްޕާ މޯލްޑިވްސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ޑަބްލިޔު ރިޓްރީޓް އެންޑް ސްޕާ

މޯލްޑިވްސް (އއ. ފެސްދޫ)

Z37.1.1

29     

ކޮންރެޑް މޯލްޑިވްސް ރަންގަލި

އައިލެންޑްގެ ޓީމް މެމްބަރ

ރެކްރިއޭޝަން އޭރިއާގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކޮންރެޑް މޯލްޑިވްސް ރަންގަލި އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ކޮންރެޑް މޯލްޑިވްސް

ރަންގަލި އައިލެންޑް

(އދ. ރަންގަލި ފިނޮޅު)

Z38.1.1

30     

ހޮލިޑޭ އައިލެންޑް ރިސޯޓް އެންޑް

ސްޕާގެ ސްޓާފް ޓްރެއިނިންގ

ސެންޓަރުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހޮލިޑޭ އައިލެންޑް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ހޮލިޑޭ އައިލެންޑް ރިސޯޓް އެންޑް

ސްޕާ (އދ. ދިއްފުށި)

Z42.1.1

31     

ލަކްސް މޯލްޑިވްސްގެ ޓްރެއިނިންގ ރޫމުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ލަކްސް މޯލްޑިވްސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ލަކްސް މޯލްޑިވްސް

(އދ. ދިއްދޫފިނޮޅު)

Z43.1.1

32     

ސަން އައިލެންޑް ރިސޯޓް އެންޑް

ސްޕާގެ ސްޓާފް ހޯލްގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ސަން އައިލެންޑް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ސަން އައިލެންޑް ރިސޯޓް އެންޑް

ސްޕާ (އދ. ނަލަގުރައިދޫ)

Z44.1.1

33     

ނިޔާމަ ރިސޯޓުގެ ޓްރެއިނިންގ

ރޫމުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ނިޔާމަ ރިސޯޓުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ނިޔާމަ ރިސޯޓް

(ދ. އެނބޫދުއްފުށި)

Z49.1.1

34     

ރޮބިންސަން ކްލަބް މޯލްޑިވްސްގެ

ސްޓާފް ހޯލުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ރޮބިންސަން ކްލަބް މޯލްޑިވްސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ރޮބިންސަން ކްލަބް މޯލްޑިވްސް

(ގއ.ފުނަމައުއްޑާ)

Z50.1.1

35     

ޖުމެއިރާ ދެވަނަފުށީގެ ކޮމިއުނިޓީ

ސެންޓަރުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ޖުމެއިރާ ދެވަނަފުށީގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ޖުމެއިރާ ދެވަނަފުށި

(ގއ. މެރަދޫ)

Z51.1.1

36     

ޕާކް ހަޔަޓް މޯލްޑިވްސް ހަޑަހާގެ

އޮޑިޓޯރިއަމް ރޫމުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ޕާކް ހަޔަޓް މޯލްޑިވްސް ހަޑަހާގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ޕާކް ހަޔަޓް މޯލްޑިވްސް ހަޑަހާ

(ގއ. ހަޑަހާ)

Z52.1.1

37     

އަޔާޑާ މޯލްޑިވްސްގެ  ސްޓާފް

ޓްރެއިނިންގ ރޫމުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އަޔާޑާ މޯލްޑިވްސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

އަޔާޑާ މޯލްޑިވްސް

(ގދ. މަގުދުވާ)

Z54.1.1

38     

ލޯންޑްރީ ބިލްޑިންގުގެ

ބޮޑު މީޓިންގ ރޫމުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ފުށިވެލަވަރު ރިސޯޓުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ފުށިވެލަވަރު ރިސޯޓް

(ނ. ފުށިވެލަވަރު)

Z57.1.1

39     

ޕާމް ބީޗް އައިލެންޑް ރިސޯޓްގެ

ހޮޓްފޫޑުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ޕާމް ބީޗް އައިލެންޑް ރިސޯޓްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ޕާމް ބީޗް އައިލެންޑް ރިސޯޓް

(ޅ. މަދިރިގުރައިދޫ)

Z59.1.1

40     

ބީޗް ހައުސް އިރުވެލި  ރިސޯޓްގެ

ސަން ޝިޔާމް އެކެޑަމީގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ބީޗް ހައުސް އިރުވެލި  ރިސޯޓްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން  މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ބީޗް ހައުސް އިރުވެލި

( ހއ. މަނަފަރު)

 

Z60.1.1

41     

އަނަންތަރަ ދިގު ރިސޯޓް އެންޑް

ސްޕާގެ ޕާރކްގައި

 

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އަނަންތަރަ ދިގު ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

އަނަންތަރަ ދިގު ރިސޯޓް އެންޑް

ސްޕާ (ކ. ދިގުފިނޮޅު)

Z61.1.1

42     

މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށް އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

8 މުޙައްރަމް 1434

12 ނޮވެންބަރު 2013
ހޯދާ