އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޤައުމުތަކުގައި ވޯޓުނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވަގުތު - ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2013، ދެވަނަ ބުރު

2013 ނޮވެންބަރު 16 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި، ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ވޯޓުނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޤައުމުތަކުގައި ވޯޓުނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވަގުތު މި ދަންނަވާގޮތަށް ހަމަޖއްސައިފީމެވެ. ކޮންމެ ޤައުމެއްގައިވެސް ވަގުތު ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އެ ޤައުމެއްގެ ގަޑިންނެވެ.

ޤައުމު

ވޯޓުނެގުން

ފެށުމަށް ހަމަޖެހިވާ   ގަޑި

ނިންމާ ގަޑި

އިންޑިއާ/ޓްރިވެންޑްރަމް

8:00

16:30

އިންޑިއާ/ނިއުދިއްލީ

8:00

16:30

ސްރީލަންކާ/ކޮލޮމްބޯ

8:00

16:30

ލަންޑަން

9:00

17:30

މެލޭޝިޔާ

10:30

19:00

ސިންގަޕޯރ

10:30

19:00

މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނުކުރަމެވެ.

10 މުޙައްރަމް 1435

14 ނޮވެންބަރު 2013
ހޯދާ