އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އދ. އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ މަޢުލޫމާތު

2013 ނޮވެންބަރު 16 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި، އދ. އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށާއި ތަން މިދަންނަވަނީއެވެ.

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށް/ތަން

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު

ވޯޓުފޮށީގެ ނަން

ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރު

#

އދ. ފެންފުށި

ފެންފުށީ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ފެންފުށީ ރައްޔިތުންނާއި ފެންފުށީގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

އދ. ފެންފުށި-1

I01.09.1

1

އދ. މާމިގިލި

އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާމިގިލީ އަމީނީމަގުން ދެކުނަށް ގޮސް ފަރީދީ މަގުގެ އިރުމަތީ ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ވާ މީހުންނެވެ.

އދ. މާމިގިލި-1

I01.10.1

2

އދ. މާމިގިލި

ޕްރީސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާމިގިލީ އަމީނީމަގުގެ އުތުރުން ބޮންތިޖެހިމަގުގެ އިރުމަތީ ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ވާ މީހުންނެވެ.

އދ. މާމިގިލި-2

I01.10.2

3

އދ. މާމިގިލި

އދ. އަތޮޅު މަދަރުސާ

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ބޮންތިޖެހިމަގުން އުތުރަށް ގޮސް އަމީނީމަގުން އިރަށް ގޮސް ފަރީދީ މަގުގެ ނިމޭ ސަރަޙައްދުގެ ހުޅަނގުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ވާ ރައްޔިތުންނާއި މާމިގިލީގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

އދ. މާމިގިލި-3

I01.10.3

4

އދ. ދިއްދޫ

އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ދިއްދޫ ރައްޔިތުންނާއި ދިއްދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

އދ. ދިއްދޫ-1

I01.08.1

5

އދ. ދިގުރަށް

އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ދިގުރަށު ރައްޔިތުންނާއި ދިގުރަށުގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

އދ. ދިގުރަށް-1

I01.07.1

6

އދ. ދަނގެތި

ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު

(ކުރީގެ އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒު)

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ދަނގެތީ ރައްޔިތުންނާއި ދަނގެތީގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

އދ. ދަނގެތި-1

I01.06.1

7

އދ. މަންދޫ

މަންދޫ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މަންދޫ ރައްޔިތުންނާއި މަންދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

އދ. މަންދޫ-1

I02.05.1

8

އދ. މަހިބަދޫ

އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒު ހުޅަނގު ކޮޅުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މަހިބަދޫ ރަށްދެބައިމަގުގެ (ހުރަސްމަގު) ހުޅަނގު ސަރަހައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

އދ. މަހިބަދޫ-1

I02.04.1

9

އދ. މަހިބަދޫ

އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒު އިރުމަތީކޮޅުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މަހިބަދޫ ރަށްދެބައިމަގުގެ (ހުރަސްމަގު) އިރުމަތީ ސަރަހައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި މަހިބަދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

އދ. މަހިބަދޫ-2

I02.04.2

10

އދ. ކުނބުރުދޫ

ކުނބުރުދޫ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކުނބުރުދޫ ރައްޔިތުންނާއި ކުނބުރުދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

އދ. ކުނބުރުދޫ-1

I02.03.1

11

އދ. އޮމަދޫ

އުތުރުފަރާތު ބަނދަރު

ޞަރަޙައްދުގައި ހުރިމަރިޔާދުގެ

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އޮމަދޫ ރައްޔިތުންނާއި އޮމަދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

އދ. އޮމަދޫ-1

I02.02.1

12

އދ. ހަންޏާމީދޫ

ހަންޏާމީދޫ ކައުންސިލް

އިދާރާގެ ގޯތިތެރޭގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހަންޏާމީދޫ ރައްޔިތުންނާއި ހަންޏާމީދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

އދ. ހަންޏާމީދޫ-1

I02.01.1

13

މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށް އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

8  މުޙައްރަމް  1434

12 ނޮވެންބަރު 2013
ހޯދާ