ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ސަޕްލިމެންޓްރީ ލޯން އެލަވަންސް އާއި ބެހޭ

ސަޕްލިމެންޓްރީ ލޯން އެލަވަންސް އާއި ބެހޭ

      

       މި ޑިޕާޓްމަންޓުން ދެމުން ގެންދާ ސަޕްލިމެންޓްރީ ލޯން އެލަވަންސް 2017 ޑިސެންބަރު 10ން ފެށިގެން ހަމަޖައްސައިދެވޭނީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ގައި ގާއިމް ކުރެވިފައިވާ މި ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ސްޓޫޑެންޓް ލޯން އެކައުންޓުންނެވެ. މި ތާރީޚުގެ ކުރިން ސަޕްލިމެންޓްރީ ލޯން އެލަވަންސްގެ ދަށުން ސްކޮލަރޝިޕްތަކުގައި ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށް، މި އެލަވަންސް ހަމަޖައްސައިދޭނީ ކުރިއެކޭވެސް އެއްގޮތަށް މި ޑިޕާޓްމަންޓުންނެވެ.

 

10 ޑިސެންބަރު 2017
ހޯދާ