އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ އަތޮޅު ތަކުގެ ރައްޔިތުންނާއި އައްޑޫ ސިޓީގެ ރައްޔިތުން ވޯޓުލުމައްޓަކައި މާލޭގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ މަޢުލޫމާތު

2013 ނޮވެންބަރު 16 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި، މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ އަތޮޅު ތަކުގެ ރައްޔިތުންނާއި އައްޑޫ ސިޓީގެ ރައްޔިތުން ވޯޓުލުމައްޓަކައި މާލޭގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށާއި ތަން މިދަންނަވަނީއެވެ.

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށް/ތަން

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު

ވޯޓުފޮށީގެ ނަން

ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރު

#

މާލެ،

ތާޖުއްދީން ސްކޫލް،

ތާޖުއްދީން ހިނގުމުގެ

ހުޅަނގު ދޮރޯށިން ވަދެގެންދާއިރު

ހޯލުގެ އުތުރުކޮޅުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ހއ. ތަކަންދޫ، އުތީމު، މުރައިދޫ، ބާރަށް މި 4 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ހއ. އަތޮޅު، މާލެ-1

AT.0.1

1

މާލެ،

ތާޖުއްދީން ސްކޫލް،

ތާޖުއްދީން ހިނގުމުގެ ހުޅަނގު

ދޮރޯށިން ވަދެގެންދާއިރު ދެކުފަރާތު

1 ނަންބަރު ކްލާސްރޫމް ތެރޭގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ހއ. އިހަވަންދޫ، މާރަންދޫ، މޮޅަދޫ މި 3 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ހއ. އަތޮޅު، މާލެ-2

AT.0.2

2

މާލެ،

ތާޖުއްދީން ސްކޫލް،

ތާޖުއްދީން ހިނގުމުގެ ހުޅަނގު

ދޮރޯށިން ވަދެގެންދާއިރު

ހޯލުގެ ދެކުނުކޮޅުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ހއ. ވަށަފަރު، ކެލާ، ފިއްލަދޫ މި 3 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ހއ. އަތޮޅު، މާލެ-3

AT.0.3

3

މާލެ،

ތާޖުއްދީން ސްކޫލް،

ތާޖުއްދީން ހިނގުމުގެ

ހުޅަނގު ދޮރޯށިން ވަދެގެންދާއިރު

ހޯލުގެ މެދުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ހއ. ހޯރަފުށި، ތުރާކުނު، އުލިގަން މި 3 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ހއ. އަތޮޅު، މާލެ-4

AT.0.4

4

މާލެ،

ތާޖުއްދީން ސްކޫލް،

ތާޖުއްދީން ހިނގުމުގެ ހުޅަނގު

ދޮރޯށިން ވަދެގެންދާއިރު ދެކުފަރާތު

2 ނަންބަރު ކްލާސްރޫމް ތެރޭގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ހއ. ދިއްދޫ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ހއ. އަތޮޅު، މާލެ-5

AT.0.5

5

މާލެ،

އިސްކަންދަރު ސްކޫލް

ޗާންދަނީމަގުގެ 2 ނަންބަރު

ގޭޓުން ވަންނައިރު ހޯލުގެ

ހުޅަނގުކޮޅުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ހދ. ކުމުންދޫ، ކުރިނބި، ނޮޅިވަރަމް، ނޮޅިވަރަންފަރު ހަނިމާދޫ، ފިނޭ، ހިރިމަރަދޫ، ނައިވާދޫ، ނެއްލައިދޫ، މި 9 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ހދ. އަތޮޅު، މާލެ-1

BT.0.1

6

މާލެ،

އިސްކަންދަރު ސްކޫލް

ޗާންދަނީމަގުގެ 2 ނަންބަރު

ގޭޓުން ވަންނައިރު ހޯލުގެ

އިރުމަތީ ކޮޅުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ހދ. މަކުނުދޫ، ނޭކުރެންދޫ، ވައިކަރަދޫ މި 3 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ހދ. އަތޮޅު، މާލެ-2

BT.0.2

7

މާލެ،

އިސްކަންދަރު

ސްކޫލް، ޗާންދަނީމަގު 2

ނަންބަރު ދޮރޯށިން

ވަދެގެންދާއިރު އިރުމަތީފަރާތު

1 ނަންބަރު ކުލާސްރޫމް ތެރޭގައި

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ މަޤާމްމަގުގެ އިރުމަތީ ފަރާތުން ފެށިގެން ހުޅަނގަށް، އަމީނީމަގުން އުތުރަށް، މިސްކިތްމަގުން ހުޅަނގަށް، ތަރިޖެހިގޯޅިން ހުޅަނގަށް، ވެލަނބުލިގޯޅިން ހުޅަނގަށް، ހުޅަނގުގޯޅިން ހުޅަނގަށް، މާލިމީހިނގުމުން އުތުރަށް، ޖޫލިއެޓް ހިނގުމުން ހުޅަނގަށްގޮސް ނިމޭ ހިސާބުން (މި މަގުތަކުގެ) އުތުރު ސަރަޙައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ހދ. އަތޮޅު، މާލެ-3

BT.0.3

8

މާލެ،

އިސްކަންދަރު

ސްކޫލް،ޗާންދަނީމަގު 2

ނަންބަރު ދޮރޯށިން

ވަދެގެންދާއިރު ދެކުނުފަރާތު 3

ނަންބަރު ކުލާސްރޫމް ތެރޭގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ މަޤާމްމަގުގެ އިރުމަތީފަރާތުން ފެށިގެން ހުޅަނގަށް، އަމީނީމަގުން އުތުރަށް، މިސްކިތްމަގުން ހުޅަނގަށް، ތަރިޖެހިގޯޅިން ހުޅަނގަށް، ވެލަނބުލިގޯޅިން ހުޅަނގަށް، ހުޅަނގުގޯޅިން ހުޅަނގަށް، މާލިމީހިނގުމުން އުތުރަށް، ޖޫލިއެޓް ހިނގުމުން ހުޅަނގަށްގޮސް ނިމޭ ހިސާބުން (މި މަގުތަކުގެ) ދެކުނު ސަރަޙައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ހދ. އަތޮޅު، މާލެ-4

BT.0.4

9

މާލެ،

ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް

ރަށްދެބައިމަގުން އުތުރު

ދޮރޯށިން ވަދެގެންދާއިރު

5B ކުލާސްރޫމުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ށ. ފޯކައިދޫ، ފުނަދޫ، ކޮމަންޑޫ، ޅައިމަގު، މާއުގޫދޫ، މަރޮށި، ބިލެއްފަހި މި 7 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ށ. އަތޮޅު، މާލެ-1

CT.0.1

10

މާލެ،

ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް

ރަށްދެބައިމަގުން އުތުރު

ދޮރޯށިން ވަދެގެންދާއިރު

5A ކުލާސްރޫމުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ށ. ފީވަށް، ފޭދޫ، ގޮއިދޫ، ކަނޑިތީމު، މިލަންދޫ، ނަރުދޫ، ނޫމަރާ މި 7 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ށ. އަތޮޅު، މާލެ-2

CT.0.2

11

މާލެ،

ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް

އަމީރުއަޙްމަދުމަގު ދޮރޯށިން

ވަންނައިރު ކޮއިމަލާ މާލަމުގެ

އިރުދެކުނު ކޮޅުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ނ.ޅޮހި، މާފަރު، މަގުދޫ، މަނަދޫ، މިލަދޫ، ހެނބަދޫ، ކެނދިކުޅުދޫ، ކުޑަފަރި، ލަންދޫ، މާޅެންދޫ މި 10 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ނ. އަތޮޅު، މާލެ-1

DT.0.1

12

މާލެ،

ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް

އަމީރުއަޙްމަދުމަގު ދޮރޯށިން

ވަންނައިރު ކޮއިމަލާ މާލަމުގެ

އިރުއުތުރުކޮޅުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ނ.ފޮއްދޫ، ހޮޅުދޫ، ވެލިދޫ މި 3 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ނ. އަތޮޅު، މާލެ-2

DT.0.2

13

މާލެ،

މަދަރުސަތުލް އަޙްމަދިއްޔާ

އައިމިނާރަނިހިނގުން ދޮރޯށިން

ވަދެގެންދާއިރު ހޯލުގެ އުތުރުކޮޅުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ރ. ހުޅުދުއްފާރު، މާކުރަތު، އުނގޫފާރު، އަލިފުށި، އަނގޮޅިތީމު، ރަސްގެތީމު، ވާދޫ މި 7 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ރ. އަތޮޅު، މާލެ-1

ET.0.1

14

މާލެ،

މަދަރުސަތުލް އަޙްމަދިއްޔާ

އައިމިނާރަނިހިނގުން ދޮރޯށިން

ވަދެގެންދާއިރު ހޯލުގެ ދެކުނުކޮޅުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ރ. ފައިނު، އިނގުރައިދޫ، އިންނަމާދޫ، ކިނޮޅަސް، ރަސްމާދޫ، ދުވާފަރު މި 6 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ރ. އަތޮޅު، މާލެ-2

ET.0.2

15

މާލެ،

މަދަރުސަތުލް އަޙްމަދިއްޔާ

އައިމިނާރަނިހިނގުން ދޮރޯށިން

ވަދެގެންދާއިރު ހޯލުގެ މެދުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ރ. މަޑުއްވަރި، މީދޫ މި 2 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ރ. އަތޮޅު، މާލެ-3

ET.0.3

16

މާލެ،

އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް،

އުތުރު ބްލޮކުގެ ކުލާސްރޫމް  3B ތެރޭގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ބ. ފެހެންދޫ، ފުޅަދޫ، ގޮއިދޫ، ތުޅާދޫ މި 4 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ބ. އަތޮޅު، މާލެ-1

FT.0.1

17

މާލެ،

އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް،

އުތުރު ބްލޮކުގެ ކުލާސްރޫމް  3Dތެރޭގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ބ.ދަރަވަންދޫ، ދޮންފަނު، ކަމަދޫ، ކެންދޫ، ކިހާދޫ، ކުޑަރިކިލު މި 6 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ބ. އަތޮޅު، މާލެ-2

FT.0.2

18

މާލެ،

އަލްމަދަރުސަތުލްޢަރައްބިއްޔަތުލް

އިސްލާމިއްޔާ،

އުތުރުފަރާތު 1 ނަންބަރު ކުލާސްރޫމް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ބ. އޭދަފުށި، ހިތާދޫ، މާޅޮސްމި 3 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ބ. އަތޮޅު، މާލެ- 3

FT.0.3

19

މާލެ،

ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް

ހުޅަނގު ބްލޮކުގެ ކުލާސްރޫމް 3 10F,ތެރޭގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ޅ. ނައިފަރު ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ޅ. އަތޮޅު، މާލެ-1

GT.0.1

20

މާލެ،

ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް
ހުޅަނގު ބްލޮކުގެ ކުލާސްރޫމް 5،

10Dތެރޭގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ޅ. ކުރެންދޫ، އޮޅުވެލިފުށި މި 2 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ޅ. އަތޮޅު، މާލެ-2

GT.0.2

21

މާލެ،

ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް

އުތުރު ބްލޮކުގެ ކުލާސްރޫމް 2،

9Cތެރޭގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ޅ. ހިންނަވަރު ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ޅ. އަތޮޅު، މާލެ-3

GT.0.3

22

މާލެ،

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ

(އަމީނީ ބިލްޑިންގ)

އައިމިނާރަނިހިނގުން ދޮރޯށިން

ވަދެގެންދާއިރު ކޮރިޑޯ ތެރޭގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ކ. ދިއްފުށި، ގުޅި، މާފުށި، ގުރައިދޫ، ހިންމަފުށި، ހުރާ، ތުލުސްދޫ، ގާފަރު، ކާށިދޫ މި 9 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ކ. އަތޮޅު، މާލެ-1

HT.0.1

23

މާލެ،

ތާޖުއްދީން ސްކޫލް،

 މެއިން ގޭޓް ކޮރިޑޯ ތެރޭގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި  އއ. ހިމަންދޫ، އުކުޅަސް، ރަސްދޫ، ތޮއްޑޫ،މާޅޮސް، ފެރިދޫ، މަތިވެރި، ބޮޑުފޮޅުދޫމި 8 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

އއ. އަތޮޅު، މާލެ-1

UT.0.1

24

މާލެ،

އިސްކަންދަރު ސްކޫލް،

ޗާންދަނީމަގު 2 ނަންބަރު

ދޮރޯށިން ވަދެގެންދާއިރު

އިރުމަތީފަރާތު 5 ނަންބަރު

ކުލާސްރޫމް ތެރޭގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި އދ. މަހިބަދޫ، ކުނބުރުދޫ، އޮމަދޫ، ހަންޏާމީދޫ، މަންދޫ މި 5 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

އދ. އަތޮޅު، މާލެ-1

IT.0.1

25

މާލެ،

އިސްކަންދަރު ސްކޫލް،

ޗާންދަނީމަގު 2 ނަންބަރު

ދޮރޯށިން ވަދެގެންދާއިރު

އިރުމަތީ ފަރާތު 3 ނަންބަރު

ކުލާސްރޫމް ތެރޭގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި އދ. ފެންފުށި، މާމިގިލި، ދިއްދޫ، ދިގުރަށް، ދަނގެތިމި 5 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

އދ. އަތޮޅު، މާލެ-2

IT.0.2

26

މާލެ،

ބިލަބޮންގ ހައި އިންޓަނޭޝަނަލް

ސްކޫލް، (ކުރީގެ އީ.ޕީ.އެސް)،

އަމީނީމަގު ދޮރޯށިން ވަދެގެން

ދާއިރު ހޯލުގެ އިރުމަތީ ކޮޅުގައި

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ވ. ރަކީދޫ، ކެޔޮދޫ، ފުލިދޫ، ތިނަދޫ، ފެލިދޫ މި 5 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ވ. އަތޮޅު، މާލެ-1

JT.0.1

27

މާލެ،

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކް

ސްޓޫޑެންޓް ކޮމަންރޫމް ތެރޭގައި

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި މ. މުލައް، ނާލާފުށި، ކޮޅުފުށި، ދިއްގަރު، މަޑުއްވަރި، ރަތްމަންދޫ، ވޭވައް، މުލިމި 8 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

މ. އަތޮޅު، މާލެ-1

KT.0.1

28

މާލެ،

ބިލަބޮންގ ހައި އިންޓަނޭޝަނަލް

ސްކޫލް، (ކުރީގެ އީ.ޕީ.އެސް)،

އަމީނީމަގު ދޮރޯށިން ވަދެގެން

ދާއިރު ހޯލުގެ ހުޅަނގު ކޮޅުގައި

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ފ. ދަރަނބޫދޫ، ނިލަންދޫ، ފީއަލި، ބިލެތްދޫ، މަގޫދޫ މި 5 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ފ. އަތޮޅު، މާލެ-1

LT.0.1

29

މާލެ،

ހިރިޔާ ސްކޫލް،

 ކަނބާ އައިސާރަނި ހިނގުމުގެ

ދޮރޯށިން ވަދެގެން ދާއިރު

ކެންޓީނުގެ ލޮބީގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ދ. ވާނީ، މާއެނބޫދޫ، ކުޑަހުވަދޫ، މީދޫ، ބަނޑިދޫ، ރިނބުދޫ، ހުޅުދެލި މި 7 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ދ. އަތޮޅު، މާލެ-1

MT.0.1

30

މާލެ،

ޣިޔާޘުއްދީން އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލް

ވައިދަރިހިނގުމުގެ ދޮރާށިން

ވަންނައިރު ކުވައިޓް އެރިޔާގެ

ދެކުނުކޮޅުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ތ. ބުރުނި، ވިލުފުށި، ދިޔަމިގިލި، މަޑިފުށި މި 4 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ތ. އަތޮޅު، މާލެ-1

NT.0.1

31

މާލެ،

ޣިޔާޘުއްދީން އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލް

ވައިދެރިހިނގުމުގެ ދޮރޯށިން

ވަންނައިރު ކްވައިޓް

އޭރިޔާގެ އުތުރު ކޮޅުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ތ. ތިމަރަފުށި،  ގާދިއްފުށި، ގުރައިދޫ މި 3 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ތ. އަތޮޅު، މާލެ-2

NT.0.2

32

މާލެ،

ޣިޔާޘުއްދީން އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލް

މިސްކިތް ކުރިމަތި ލޮބީތެރޭގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ތ. ކިނބިދޫ، ވޭމަންޑޫ، އޮމަދޫ، ހިރިލަންދޫ، ވަންދޫ، ކަނޑޫދޫ މި 6 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ތ. އަތޮޅު، މާލެ-3

NT.0.3

33

މާލެ،

ވިލާ ކޮލެޖް ކިޔު. އައި ކެމްޕަސް

ރަށްދެބައި ހިނގުމުގެ ދޮރޯށިން

ވަދެގެންދާއިރު ދެކުނުފަރާތު 8 ނަންބަރު

ކްލާސްރޫމް ތެރޭގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ލ. މުންޑޫ، ގަން މި 2 ރަށުގެ ރައްޔިތުންނާއި، ގަމު ތުނޑީ އަވަށުގެ ޚާއްޞަ ދަފްތަރުގައިވާ (ލ.ކަޅައިދޫ އިން ލ. ގަމަށް ބަދަލު ކުރެއްވިފައިވާ) ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ލ. އަތޮޅު، މާލެ-1

OT.0.1

34

މާލެ،

ވިލާ ކޮލެޖް ކިޔު. އައި ކެމްޕަސް

އައިމިނާރަނިހިނގުމުން

ވަދެގެންދާއިރު

ހޯލުގެ އިރުމަތީ ކޮޅުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ލ. ދަނބިދޫ، އިސްދޫ، މާބައިދޫ މި 3 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ލ. އަތޮޅު، މާލެ-2

OT.0.2

35

މާލެ،

ވިލާ ކޮލެޖް ކިޔު. އައި ކެމްޕަސް

އައިމިނާރަނިހިނގުމުން

ވަދެގެންދާއިރު ހޯލުގެ ހުޅަނގުކޮޅުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ލ. ކުނަހަންދޫ، ހިތަދޫ، މާވަށް، ފޮނަދޫ، ގާދޫ، މާމެންދޫ މި 6 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ލ. އަތޮޅު، މާލެ-3

OT.0.3

36

މާލެ،

މަންދު ކޮލެޖް ( ކުރީގެ އެމް.އީ.އެސް)

ރަށްދެބައިހިނގުން ،

ދޮރޯށިން ވަންނައިރު ހޯލުގެ

އިރުމަތީ ކޮޅުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް މިހާރު ހަމަޖެހިފައިވަނީ މާލޭގައި ތިބި ގއ. މާމެންދޫ، ނިލަންދޫ، ދާންދޫ، މި 3 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ގއ. އަތޮޅު، މާލެ-1

PT.0.1

37

މާލެ،

މަންދު ކޮލެޖް ( ކުރީގެ އެމް.އީ.އެސް)

ރަށްދެބައިހިނގުން،

ދޮރޯށިން ވަންނައިރު ހޯލުގެ

ހުޅަނގު ކޮޅުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ގއ.ކޮނޑޭ، ގެމަނަފުށި، ކަނޑުހުޅުދޫ، ދެއްވަދޫމި 4 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ގއ. އަތޮޅު، މާލެ-2

PT.0.2

38

މާލެ،

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ

ރަށްދެބައިހިނގުމުން

ވަންނައިރު ދެކުނު ފަރާތު ކޮއިމަލާ

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ގއ. ކޮލަމާފުށި، ވިލިނގިލި މި 2 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ގއ. އަތޮޅު، މާލެ-3

PT.0.3

39

މާލެ،

ކަލާފާނު ސްކޫލް،

މޫނިމާހިނގުން، ދޮރޯށިން ވަންނައިރު

އުތުރު ފަރާތު 2  ނަންބަރު ކުލާސްރޫމް ތެރޭގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ގދ.ތިނަދޫ ކާންނާމަގުގެ އުތުރު ސަރަޙައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ގދ. އަތޮޅު، މާލެ-1

QT.0.1

40

މާލެ،

ކަލާފާނު ސްކޫލް،

މޫނިމާހިނގުން، ދޮރޯށިން ވަންނައިރު

އުތުރުފަރާތު 3 ނަންބަރު ކުލާސްރޫމް ތެރޭގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ގދ. ތިނަދޫ ކާންނާމަގުން ފެށިގެން ދެކުނު ސަރަޙައްދުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނާއި އަދި މަޑަވެލި، ހޯނޑެއްދޫ، ނަޑެއްލާ މި 3 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ގދ. އަތޮޅު، މާލެ-2

QT.0.2

41

މާލެ،

ކަލާފާނު ސްކޫލް،

ކަލާފާނު ހިނގުން، އުތުރު

ދޮރާށިން ވަންނައިރު އުތުރުފަރާތު

4  ނަންބަރު ކުލާސްރޫމް ތެރޭގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ގދ. ރަތަފަންދޫ، ފިޔޯރީ، ފަރެސް، މާތޮޑާ މި 4 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ގދ. އަތޮޅު، މާލެ-3

QT.0.3

42

މާލެ،

ކަލާފާނު ސްކޫލް

އަމީނީމަގާއި ކަލާފާނުހިނގުން

ގުޅޭ ކަންމަތީ ދޮރާށިން

ވަންނައިރު ދެކުނު ފަރާތު ސްޓާފް ރޫމުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ގދ. ވާދޫ، ގައްދޫ މި 2 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ގދ. އަތޮޅު، މާލެ- 4

QT.0.4

43

މާލެ،

އަލް މަދަރުސަތުލް ޢަރައްބިއްޔާ

 ހޯލުގެ އުތުރުކޮޅުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ފުވައްމުލަކުގެ ހޯދަޑު، ދަނޑިމަގު، ދިގުވާޑު، މި 3 އަވަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ޏ. އަތޮޅު، މާލެ-1

RT.0.1

44

މާލެ،

އަލް މަދަރުސަތުލް

ޢަރައްބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާ

ހޯލުގެ ދެކުނުކޮޅުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ފުވައްމުލަކުގެ މާދަޑު، މިސްކިތްމަގު، މާލެގަން، ފުނާޑު، ދޫޑިގަން މި 5 އަވަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ޏ. އަތޮޅު، މާލެ-2

RT.0.2

45

މާލެ،

މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް

މެދުޒިޔާރަތްމަގު ދޮރޯށިން

ވަދެގެންދާއިރު ހޯލުގެ ހުޅަނގު ކޮޅުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ، މާލެ-1

ST.0.1

46

މާލެ،

މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް

މެދުޒިޔާރަތްމަގު، ދޮރޯށިން

ވަދެގެންދާއިރު ހޯލުގެ އިރުމަތީ ކޮޅުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުދޫ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ، މާލެ-2

ST.0.2

47

މާލެ،

މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް

މެދުޒިޔާރަތްމަގު، ދޮރޯށިން

ވަންނައިރު އުތުރުފަރާތު 1 ނަންބަރު

ކްލާސްރޫމްގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ، މާލެ-3

ST.0.3

48

މާލެ،

މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް

މެދުޒިޔާރަތްމަގު، ދޮރޯށިން ވަންނައިރު

އުތުރުފަރާތު 2 ނަންބަރު ކްލާސްރޫމްގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫ އަދި މަރަދޫފޭދޫ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ، މާލެ-4

ST.0.4

49

މާލެ،

މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް

މެދުޒިޔާރަތްމަގު، ދޮރޯށިން ވަންނައިރު

އުތުރުފަރާތު 3 ނަންބަރު ކްލާސްރޫމްގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ޒިޔާރަތްމަގުގެ ހުޅަނގުފަރާތުން ފެށިގެން އިރަށް، ޣާޒީމަގުން ދެކުނަށް، ފެއަރލިން ހިނގުމުން އިރަށް، ފިޔާތޮށިމަގުން އުތުރަށް، ޒިޔާރަތްމަގުން އިރަށްގޮސް ނިމޭ ހިސާބުން (މި މަގުތަކުގެ) ދެކުނުފަރާތާއި، ފެންފިޔާޒުމަގުގެ ހުޅަނގުފަރާތުން ފެށިގެން އިރަށް، ސޯސަންގެމަގުން ދެކުނަށް، އާޒާދީމަގުން އިރަށް، ޝަމްސުއްދީންމަގުން ދެކުނަށް، ލިލީމަގުން އިރަށްގޮސް ނިމޭ ހިސާބުން (މި މަގުތަކުގެ) އުތުރުފަރާތާއި ދެމެދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ، މާލެ-5

ST.0.5

50

މާލެ،

މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް

މެދުޒިޔާރަތްމަގު ދޮރޯށިން ވަންނައިރު

އުތުރުފަރާތު 4 ނަންބަރު ކްލާސްރޫމުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ފެންފިޔާޒުމަގުގެ ހުޅަނގު ފަރާތުން ފެށިގެން އިރަށް، ސޯސަންގެމަގުން ދެކުނަށް، އާޒާދީމަގުން އިރަށް، ޝަމްސުއްދީންމަގުން ދެކުނަށް، ލިލީމަގުން އިރަށްގޮސްނިމޭ ހިސާބުން (މި މަގުތަކުގެ) ދެކުނުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ، މާލެ-6

ST.0.6

51

މާލެ،

މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް

މެދުޒިޔާރަތްމަގު ދޮރޯށިން ވަންނައިރު

އުތުރުފަރާތު 5 ނަންބަރު ކްލާސްރޫމްގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ޒިޔާރަތްމަގުގެ ހުޅަނގު ފަރާތުން ފެށިގެން އިރަށް، ޣާޒީމަގުން ދެކުނަށް، ފެއަރލިންހިނގުމުން އިރަށް، ފިޔާތޮށިމަގުން އުތުރަށް، ޒިޔާރަތްމަގުން އިރަށްގޮސްނިމޭ ހިސާބުން (މިމަގުތަކުގެ) އުތުރުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ، މާލެ-7

ST.0.7

52

ހުޅުމާލެ،

ލާލޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލް

(ކުރީގެފަރީދިއްޔާ ސްކޫލް)

ބޮޑުދޮރޯށިން ވަންނައިރު ކެންޓީނު ތެރޭގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ހއ، ހދ މި 2 އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-1

YT.0.1

53

ހުޅުމާލެ،

ލާލޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލް

(ކުރީގެފަރީދިއްޔާ ސްކޫލް)

މެއިން ހޯލުގެ ހުޅަނގު ކޮޅުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ށ، ނ، ރ، ބ މި 4 އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

 

ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-2

 

YT.0.2

54

ހުޅުމާލެ،

ލާލޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލް

(ކުރީގެފަރީދިއްޔާ ސްކޫލް)

ޕްރީ ސްކޫލް ކެންޓީނުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ޅ، ކ، އއ، އދ، ވ، މ، ފ މި 7 އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-3

 

YT.0.3

 

55

ހުޅުމާލެ،

ލާލޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލް

(ކުރީގެފަރީދިއްޔާ ސްކޫލް)

އިންޑޯ ގޭމްސް ރޫމްގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ދ، ތ، ލ މި 3 އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-4

 

YT.0.4

56

ހުޅުމާލެ،

ހުޅުމާލެ ޕްރީ ސްކޫލް

ހުޅުމާލެ ޕްރީ ސްކޫލް ހޯލުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ގއ، ގދ މި 2 އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

 

ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-5

 

 

YT.0.5

57

ހުޅުމާލެ،

ޣާޒީ ސްކޫލް

ކޮމަންރޫމުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ޏ. އަތޮޅު އަދި އައްޑޫ ސިޓީގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-6

 

YT.0.6

58

ވިލިމާލެ

މުޙްޔިއްދީން ސްކޫލް

އުތުރުފަރާތު ކޮރިޑޯގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ވިލިމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ހއ، ހދ، ށ، ނ މި 4 އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-1

 

 

YT.0.7

 

59

ވިލިމާލެ،

ސެންޓަރ ފޯރ މެރިޓައިމް ސްޓަޑީސް،

1 ނަންބަރު ކްލާސްރޫމްގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ވިލިމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ރ، ބ، ޅ، ކ، އއ، އދ، ވ މި 7 އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-2

 

YT.0.8

60

ވިލިމާލެ،

ޔޫތް ސެންޓަރު

ދެކުނު ކޮޅުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ވިލިމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ މ، ފ، ދ، ތ، ލ، ގއ މި 6 އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-3

 

YT.0.9

61

ވިލިމާލެ،

ޔޫތް ސެންޓަރު

އުތުރު ކޮޅުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ވިލިމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ގދ. އަތޮޅާއި، ޏ. އަތޮޅާއި، އައްޑޫ ސިޓީގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-4

 

YT.0.10

62

މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށް އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

8 މުޙައްރަމް 1435

12 ނޮވެންބަރު 2013
ހޯދާ