އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ބ. އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ މަޢުލޫމާތު

2013 ނޮވެންބަރު 16 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ބ. އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށާއި ތަން މިދަންނަވަނީއެވެ.

 

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށް/ތަން

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު

ވޯޓުފޮށީގެ ނަން

ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރު

#

ބ. ފުޅަދޫ

ފުޅަދޫ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ފުޅަދޫ ރައްޔިތުންނާއި ފުޅަދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ބ. ފުޅަދޫ-1

F01.11.1

1

ބ. ފެހެންދޫ

ފެހެންދޫ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ފެހެންދޫ ރައްޔިތުންނާއި ފެހެންދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ބ. ފެހެންދޫ-1

F01.12.1

2

ބ. ގޮއިދޫ

ގޮއިދޫ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ގޮއިދޫ ރައްޔިތުންނާއި ގޮއިދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ބ. ގޮއިދޫ-1

F01.13.1

3

ބ. ތުޅާދޫ

ތުޅާދޫ ސްކޫލްގެ ޕޯޓިކޯ

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ތުޅާދޫ ރޯޝަނީމަގުގެ އުތުރުން ފީރޯޒްމަގުގެ އިރުން ހިމެނޭ ގޭގޭގެ (ޖަވާހިރުމާގޭ ކަނުން) މީހުންނެވެ.

ބ. ތުޅާދޫ-1

F01.09.1

4

ބ. ތުޅާދޫ

ތުޅާދޫ ސްކޫލް ހޯލުގެ އިރުމަތީ ކޮޅުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ތުޅާދޫ ރޯޝަނީމަގުގެ އުތުރުން ފީރޯޒުމަގުގެ ހުޅަގުން ހިމެނޭ ގޭގޭގެ (ސައިޓް އޮފީސް ކަނުން) މީހުންނެވެ.

ބ. ތުޅާދޫ-2

F01.09.2

5

ބ. ތުޅާދޫ

ތުޅާދޫ ސުކޫލް ހޯލުގެ ހުޅަނގު ކޮޅުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ރޯޝަނީ މަގުގެ ދެކުނުން ހިމެނޭ ގޭގޭގެ މީހުންނާއި ތުޅާދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ބ. ތުޅާދޫ-3

F01.09.3

6

ބ. ހިތާދޫ

ހިތާދޫ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހިތާދޫ ރައްޔިތުންނާއި ހިތާދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ބ. ހިތާދޫ-1

F02.10.1

7

ބ. އޭދަފުށި

ބަޙިއްޔާ ޕްރީސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އޭދަފުށީ އިރުމަތީ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ގޭގޭގައި ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ މީހުންނާއި، މެދު ސަރަހައްދުން މިރަށު ޑޭޒީހިނގުމުގެ އިރުން، ނޮޅިމަގުގެ އިރުން ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ބ. އޭދަފުށި-1

F02.08.1

8

ބ. އޭދަފުށި

އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އޭދަފުށީ ޑޭޒީހިނގުމުގެ ހުޅަނގުން، ނޮޅިމަގުގެ ހުޅަނގުން، ޝަބްނަމްމަގުގެ އިރުން ހުރި ގޭގޭގައި ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ބ. އޭދަފުށި-2

F02.08.2

9

ބ. އޭދަފުށި

ހޮސްޕިޓަލުގެ ސެމިނާރ ރޫމް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އޭދަފުށީ ޝަބްނަމްމަގުގެ ހުޅަނގުން ފެށިގެން ރަށުގެ ހުޅަނގު ކަނާއި ހަމައަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި، އޭދަފުށީގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ބ. އޭދަފުށި-3

F02.08.3

10

ބ. މާޅޮސް

މާޅޮހު ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާޅޮހު ރައްޔިތުންނާއި މާޅޮހުގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ބ. މާޅޮސް-1

F02.07.1

11

ބ. ދަރަވަންދޫ

އަތޮޅު މަދަރުސާ

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ދަރަވަންދޫ ރައްޔިތުންނާއި ދަރަވަންދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ބ. ދަރަވަންދޫ-1

F03.06.1

12

ބ. ދޮންފަނު

ދޮންފަނު މަދަރުސާ

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ދޮންފަނު ރައްޔިތުންނާއި ދޮންފަނުގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ބ. ދޮންފަނު-1

F03.05.1

13

ބ. ކިހާދޫ

އަންހެނުންގެ މިސްކިތުގެ ޢިމާރާތުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކިހާދޫ ރައްޔިތުންނާއި ކިހާދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ބ. ކިހާދޫ-1

F03.04.1

14

ބ. ކަމަދޫ

ކަމަދޫ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކަމަދޫ ރައްޔިތުންނާއި ކަމަދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ބ. ކަމަދޫ-1

F03.02.1

15

ބ. ކެންދޫ

ކެންދޫ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކެންދޫ ރައްޔިތުންނާއި ކެންދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ބ. ކެންދޫ-1

F03.03.1

16

ބ. ކުޑަރިކިލު

ކުޑަރިކިލު މަދަރުސާ

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކުޑަރިކިލު ރައްޔިތުންނާއި ކުޑަރިކިލުގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ބ. ކުޑަރިކިލު-1

F03.01.1

17

 

މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށް އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

8 މުޙައްރަމް 1435

12 ނޮވެންބަރު 2013
ހޯދާ