އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ގއ. އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ މަޢުލޫމާތު

2013 ނޮވެންބަރު 16 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި، ގއ. އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށާއި ތަން މިދަންނަވަނީއެވެ.

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށް/ތަން

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު

ވޯޓުފޮށީގެ ނަން

ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރު

#

ގއ. ކޮލަމާފުށި

ގއ. އަތޮޅު މަދަރުސާ ހޯލުގެ

އިރުމަތީކޮޅުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކޮލަމާފުށީ އަމީނީމަގުގެ ހުޅަނގު ސަރަހައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ގއ. ކޮލަމާފުށި -1

P01.01.1

1

ގއ. ކޮލަމާފުށި

ގއ. އަތޮޅު މަދަރުސާ ހޯލުގެ

ހުޅަނގުކޮޅުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކޮލަމާފުށީ އަމީނީމަގުގެ އިރުމަތި ސަރަހައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި، ކޮލަމާފުށީގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ގއ. ކޮލަމާފުށި -2

P01.01.2

2

ގއ. ވިލިނގިލި

އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ވިލިނގިލީ ރަތްވިލާމަގު އުތުރު ސަރަހައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ   މީހުންނާއި، ވިލިނގިލީގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ގއ. ވިލިނގިލި-1

P01.02.1

3

ގއ. ވިލިނގިލި

ގއ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ

މަރުކަޒުގެ މަލްޓީ

ޕާރޕަސް ހޯލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ވިލިނގިލީ ރަތްވިލާމަގުގެ ދެކުނުން، އަމީނީމަގުގެ އުތުރާއި ދެމެދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ގއ. ވިލިނގިލި-2

P01.02.2

4

ގއ. ވިލިނގިލި

ގއ. ވިލިނގިލީ

ފެރީ ޓާމިނަލްގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ވިލިނގިލީ އަމީނީ މަގުގެ ދެކުނު ސަރަހައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ގއ. ވިލިނގިލި-3

P01.02.3

5

ގއ. މާމެންދޫ

މާމެންދޫ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާމެންދޫ ރައްޔިތުންނާއި މާމެންދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ގއ. މާމެންދޫ -1

P02.03.1

6

ގއ. ނިލަންދޫ

ނިލަންދޫ ޕްރީސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންނާއި ނިލަންދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ގއ. ނިލަންދޫ-1

P02.04.1

7

ގއ. ދާންދޫ

ދާންދޫ ސްކޫލް ހޯލުގެ

އުތުރުކޮޅުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ދާންދޫހުރަސްމަގުން އުތުރުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ގއ. ދާންދޫ-1

P02.05.1

8

ގއ. ދާންދޫ

ދާންދޫ ސްކޫލުގެ

ދެކުނުކޮޅުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ދާންދޫ ހުރަސްމަގުން ދެކުނުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި ދާންދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ގއ. ދާންދޫ-2

P02.05.2

9

ގއ. ކޮނޑޭ

ކޮނޑޭ މަދަރުސާ

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކޮނޑޭ ރައްޔިތުންނާއި ކޮނޑޭގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ގއ. ކޮނޑޭ-1

P03.07.1

10

ގއ. ގެމަނަފުށި

ގެމަނަފުށީ ސްކޫލް ހޯލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ގެމަނަފުށީ ރައްޔިތުންނާއި ގއ. ދިޔަދޫއިން ގއ. ގެމަނަފުށްޓަށް ބަދަލުވެފައިވާ މީހުންނާއި ގއ. ގެމަނަފުށީގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ގއ. ގެމަނަފުށި-1

P03.08.1

11

ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ

ކަނޑުހުޅުދޫ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކަނޑުހުޅުދޫ ރައްޔިތުންނާއި ކަނޑުހުޅުދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ-1

P03.09.1

12

ގއ. ދެއްވަދޫ

ދެއްވަދޫ ސްކޫލް

(މަދަރުސަތުލް ސުލްޠާން މުޙަންމަދު)

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ދެއްވަދޫ ރައްޔިތުންނާއި ދެއްވަދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ގއ. ދެއްވަދޫ-1

P03.06.1

13

މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށް އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

8  މުޙައްރަމް  1434

12 ނޮވެންބަރު 2013
ހޯދާ