އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ތ. އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ މަޢުލޫމާތު

2013 ނޮވެމްބަރ 16 ވާ ހޮނިހިރުދުވަހު ބޭއްވުމަށްހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި، ތ. އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށާއި ތަން މިދަންނަވަނީއެވެ.

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށް/ތަން

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު

ވޯޓުފޮށީގެ ނަން

ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރު

#

ތ. ބުރުނި

އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ބުރުނީ ރައްޔިތުންނާއި ބުރުނީގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ތ. ބުރުނި-1

N01.01.1

1

ތ. ވިލުފުށި

ވިލުފުށި ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ވިލުފުށީ ސުނާމީގެ ކުރިން ރަށުގެ މެދުން ހުރަހަށް އޮތް ޗާންދަނީމަގުން އުތުރަށް ހުރިގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ  މީހުންނެވެ.

ތ. ވިލުފުށި-1

N01.02.1

2

ތ. ވިލުފުށި

ވިލުފުށި ޕްރީސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ވިލުފުށީ ސުނާމީގެ ކުރިން ރަށުގެ މެދުން ހުރަހަށް އޮތް ޗާންދަނީމަގުން ދެކުނަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި، ވިލުފުށީގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ތ. ވިލުފުށި-2

N01.02.2

3


ތ. މަޑިފުށި

މަޑިފުށީ މަދަރުސާ ހޯލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މަޑިފުށީ ރައްޔިތުންނާއި މަޑިފުށީގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ތ. މަޑިފުށި-1

N01.03.1

4

ތ. ދިޔަމިގިލި

ގަނޑުވަރު މާލަން

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ދިޔަމިގިލީ ރައްޔިތުންނާއި ދިޔަމިގިލީގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ތ. ދިޔަމިގިލި-1

N01.04.1

5

ތ. ގުރައިދޫ

ގުރައިދޫ ރައްޔިތުންގެ ހަރުގެ

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ގުރައިދޫ ރަށްދެބައިމަގުގެ އުތުރު ސަރަހައްދުގައިހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި ގުރައިދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ތ. ގުރައިދޫ-1

N02.05.1

6

ތ. ގުރައިދޫ

ތ. އަތޮޅު މަދަރުސާ

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ގުރައިދޫ ރަށްދެބައިމަގުގެ ދެކުނު ސަރަހައްދުގައިހިމެނޭގޭގޭގެރަޖިސްޓަރީގައިވާ  މީހުންނެވެ.

ތ. ގުރައިދޫ-2

N02.05.2

7

ތ. ގާދިއްފުށި

ގާދިއްފުށީ ޕްރީސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ގާދިއްފުށީ ރައްޔިތުންނާއި ގާދިއްފުށީގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ތ. ގާދިއްފުށި-1

N02.09.1

8

ތ. ތިމަރަފުށި

ތ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ

މަރުކަޒުގެ 3 ބުރި އިމާރަތުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ތިމަރަފުށީ، ލިލީމަގުން އިރަށްގޮސް ޣާޒީމަގުން ދެކުނަށްގޮސް އިރަމާމަގުން އިރަށް ގޮސް ސަތަރުގޯޅިން އުތުރުގައިވާ ގޭގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މީހުންނާއި ތިމަރަފުށީގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ތ. ތިމަރަފުށި-1

N02.10.1

9

ތ. ތިމަރަފުށި

ތ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ

މަރުކަޒުގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ތިމަރަފުށީ، ލިލީމަގުން އިރަށްގޮސް ޣާޒީމަގުން ދެކުނަށްގޮސް އިރަމާމަގުން އިރަށް ގޮސް ސަތަރުގޯޅިން ދެކުނު، ގަދަހަމައިދިމަގުގެ އުތުރާއި ދެމެދުގައިވާ ސަރަޙައްދުގެ ދެމެދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ  މީހުންނެވެ.

ތ. ތިމަރަފުށި-2

N02.10.2

10

ތ. ތިމަރަފުށި

ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ތިމަރަފުށީ، ގަދަހަމައިދިމަގުގެ ދެކުނު ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ  ރަޖިސްޓަރީގައިވާ  މީހުންނެވެ.

ތ. ތިމަރަފުށި-3

N02.10.3

11

ތ. ވޭމަންޑޫ

ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ވޭމަންޑޫ ރައްޔިތުންނާއި ވޭމަންޑޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ތ. ވޭމަންޑޫ-1

N03.11.1

12

ތ. ކިނބިދޫ

ކިނބިދޫ ޕްރީސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކިނބިދޫ ރައްޔިތުންނާއި ކިނބިދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ތ. ކިނބިދޫ-1

N03.12.1

13

ތ. އޮމަދޫ

ތ. އޮމަދޫސަކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އޮމަދޫ ރައްޔިތުންނާއި އޮމަދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ތ. އޮމަދޫ-1

N03.13.1

14

ތ. ހިރިލަންދޫ

ހިރިލަންދޫ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހިރިލަންދޫ ރައްޔިތުންނާއި ހިރިލަންދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ތ. ހިރިލަންދޫ-1

N03.08.1

15

ތ. ވަންދޫ

ވަންދޫ މަދަރުސާ

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ވަންދޫ ރައްޔިތުންނާއި ވަންދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ތ. ވަންދޫ-1

N03.07.1

16

ތ. ކަނޑޫދޫ

ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކަނޑޫދޫ ރައްޔިތުންނާއި ކަނޑޫދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ތ. ކަނޑޫދޫ-1

N03.06.1

17

މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށް އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

8  މުޙައްރަމް  1434

12 ނޮވެންބަރު 2013
ހޯދާ