އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޅ. އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ މަޢުލޫމާތު

2013 ނޮވެންބަރު16 ވާ ހޮނިހިރުދުވަހުބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި، ޅ. އަތޮޅުގެ މީހުންދިރިއުޅޭރަށްރަށުގައިބަހައްޓާވޯޓުފޮށީގެނަންބަރާއި،ވޯޓުފޮށީގެނަމާއި،ވޯޓުލާސަރަހައްދު އަދި ވޯޓުފޮށިބަހައްޓާރަށާއިތަން މިދަންނަވަނީއެވެ.

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށް/ތަން

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު

ވޯޓުފޮށީގެ ނަން

ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރު

#

ޅ. ހިންނަވަރު

ޅ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ

ނޯތު ކެމްޕަސްގެ 1 ވަނަ ކުލާސް ރޫމް

 

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހިންނަވަރު ބޮޑުމަގުގެ އިރުމަތީފަޅިން ކިޓީވޭކް އިން ފެށިގެންދެކުނަށް ބުސްތާނުގެ ހިމެނޭ ބްލޮކް ނިމޭ ހިސާބަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި، ބޮޑުމަގުގެ ހުޅަނގު ފަޅިން ފުޅޮއިން ފެށިގެން ދެކުނަށް ސަންގެ ހިމެނޭ ބްލޮކް ނިމޭ ހިސާބަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި، އާހިންނަވަރުގެ ރޯޒް ހިމެނޭ 1 ނަންބަރު ބްލޮކް އިން ފެށިގެން ދެކުނަށް ރެސިން ހިމެނޭ 5 ނަންބަރު ބްލޮކްގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ޅ. ހިންނަވަރު-1

G01.01.1

1

ޅ. ހިންނަވަރު

ޅ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ

ނޯތު ކެމްޕަސްގެ 2 ވަނަ ކުލާސް ރޫމް

 

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހިންނަވަރު ބޮޑުމަގުގެ އިރުމަތިފަޅިން ސުވާސާގެ ހިމެނޭ ބްލޮކް އިން ފެށިގެން ދެކުނަށް ލައިފްސީ ނިމޭ ހިސަބަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި، ބޮޑުމަގުގެ ހުޅަނގުފަޅިން ތަރުމޯޒުގެއިން ފެށިގެން ދެކުނަށް ހީރާގެ ހިމެނޭ ބްލޮކް ނިމޭ ހިސާބަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރިގައިވާ މީހުންނެވެ.

ޅ. ހިންނަވަރު-2

G01.01.2

2

 

ޅ. ހިންނަވަރު

ޅ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ

އިރުމަތީ ފަޅީގެ ކުލާސް ރޫމްގައި

 

 

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހިންނަވަރު ބޮޑުމަގުގެ އިރުމަތިފަޅިން މަންޒަރުގެއިން ފެށިގެން ދެކުނަށް ދިލްކަޝްގެ އުތުރުބައި ނިމޭ ހިސާބަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވަ މީހުންނާއި، ބޮޑުމަގުގެ ހުޅަނގުފަޅިން ދުންތަރިން ފެށިގެން ދެކުނަށް ބިޖްލީގެ ނިމޭ ހިސާބަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރިގައިވާ މީހުންނެވެ.

ޅ. ހިންނަވަރު-3

G01.01.3

3

ޅ. ހިންނަވަރު

ޅ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ

މަރުކަޒުގެ ހޯލުގެ އިރުމަތީކޮޅުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހިންނަވަރު ބޮޑުމަގުން އިރުމަތީފަޅިން މާތިލަ އިން ފެށިގެން ދެކުނަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި، ބޮޑުމަގުގެ ހުޅަނގުފަޅިން ވިލެޖް އިން ފެށިގެން ދެކުނަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި ހިންނަވަރުގައިދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ޅ. ހިންނަވަރު-4

G01.01.4

4

ޅ. ހިންނަވަރު

ޅ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ

މަރުކަޒުގެ ހޯލުގެ ހުޅަނގު ކޮޅުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހިންނަވަރު  ބޮޑުމަގުގެ ހުޅަނގު ފަޅިން ނޯތުވޭ އިން ފެށިގެން ދެކުނަށް ގޮސް ގުލްބަހާރުގެ ނިމޭ ހިސާބަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރިގައިވާ މީހުންނާއި، އާހިންނަވަރުގެ މާޝަލް ހިމެނޭ 06 ނަންބަރު ބްލޮކް އިން ފެށިގެން ދެކުނަށް ފިނިރޯޅި ހިމެނޭ 14 ނަންބަރު ބްލޮކްގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރިގައިވާ މީހުންނެވެ.

ޅ. ހިންނަވަރު-5

G01.01.5

5

ޅ. ނައިފަރު

ވިލާ ކޮލެޖް ނައިފަރު ކެމްޕަސް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ނައިފަރު ޖަލާލުއްދިން މަގުގެ އުތުރުން ޓިޔުލިޕްހިނގުމުން އުތުރަށް ގޮސް ރޯޝަނީގެއާ ހަމައިން ހުޅަނގަށް ވަށައިލެވޭ ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ ގެތަކުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ މީހުންނާއި ނައިފަރު ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ މީހުންނެވެ.

ޅ. ނައިފަރު-1

G02.02.1

6

ޅ. ނައިފަރު

މަދްރަސަތުލް އިފްތިތާޙްގެ

އުތުރު ގޭޓް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ނައިފަރު ޖަލާލުއްދިން މަގުން ދެކުނުން ޓިޔުލިޕްހިނގުމުން ހުޅަނގަށް ގޮސް  ވަށައިލެވޭ ސަރަޙައްދުގެގެތަކުގައިރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ މީހުންނާއި ނައިފަރުގައިދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ޅ. ނައިފަރު-2

G02.02.2

7

ޅ. ނައިފަރު

މަދްރަސަތުލް އިފްތިތާޙްގެ

ހުޅަނގު ގޭޓް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އިފްތިތާޙީ މަގުން ދެކުނަށް ޓިޔުލިޕް ހިނގުމުން ހުޅަނގަށް ފިނިއުމާގެއާ ހިސާބުން ހުޅަނގަށް އެކަތައާ ހިސާބުން ވަށައިލެވޭ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގެތަކުގައިރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ މީހުންނެވެ.

ޅ. ނައިފަރު-3

G02.02.3

8

ޅ. ނައިފަރު

ރޯޝަނީ ޕްރީ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އިފްތިތާޙީ މަގުން އުތުރަށް   ޓިޔުލިޕް ހިނގުމުން ހުޅަނގަށް ކަނޑުފެންނަގެއާ ހިސާބަށް، ކަނޑުފެންނަގެއާ ހިސާބުން އިރަށް އުތުރުގެއާ ހިސާބުން ނޫކޮކާގެއާ ހިސަބުން ވަށައިލެވޭ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގެތަކުގައިރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ މީހުންނެވެ.

ޅ. ނައިފަރު-4

G02.02.4

9

ޅ. ނައިފަރު

ނޫރާނީ ޕްރީ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ  ޓިޔުލިޕް ހިނގުމުގެ އިރުން ވިނޯގެއާ ހިސާބުން އިރަށްގޮސް ހަބަރޭވިލާއާ ހަމައިން ދެކުނަށްގޮސް ވަށައިލެވޭ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގެތަކުގައިރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ މީހުންނެވެ.

ޅ. ނައިފަރު-5

G02.02.5

10

ޅ. އޮޅުވެލިފުށި

އޮޅުވެލިފުށީ ސްކޫލް ހޯލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އޮޅުވެލިފުށީ ރައްޔިތުންނާއި އޮޅުވެލިފުށީގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ޅ. އޮޅުވެލިފުށި-1

G03.04.1

11

ޅ. ކުރެންދޫ

ޅ. އަތޮޅު މަދަރުސާ

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ޅޮސްގަސްމަގުން އިރަށް، ހުސައިނީގޯޅިއާ ހަމައަށް، ހުސައިނީގޯޅިން ދެކުނަށް ބްލާސަމްގޯޅިއާ ހަމައަށް، ބްލާސަމްގޯޅިން އިރަށް ރަށްދެބައިމަގައި ހަމައަށް، ރަށްދެބައިމަގުން ދެކުނަށް ރަބީޢީގޯޅިއާ ހަމައަށް، ރަބީޢީގޯޅިން އިރަށް ދިލާސާގޯޅިއާ ހަމައަށް، ދިލަސާގޯޅިން ދެކުނަށް ފަނޑިޔާރުމަގާ ހަމައަށް، ފަނޑިޔާރުމަގުން އިރަށް ޝަބްނަމީގޯޅިއާ ހަމައަށް، ޝަބްނަމީގޯޅިން އުތުރަށް ކޯރުކެނޑިމަގާއި ހަމައަށް، ކޯރުކެނޑި މަގުގެ އިރަށް މަގުގެ އިރުމަތީ ކޮޅު ސަރަޙައްދުގައިރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ މީހުންނާއި، ކުރެންދޫގައިދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ޅ. ކުރެންދޫ-1

G03.03.1

12

ޅ. ކުރެންދޫ

ހަބްޝީ ޕްރީ ސްކޫލް

މި ފޮއްޓަށް ވޯޓުލާނީ، ޅޮސްގަސްމަގުން އިރަށް ހުސައިނީގޯޅިއާ ހަމައަށް، ހުސައިނީގޯޅިން ދެކުނަށް ބްލާސަމްގޯޅިއާ ހަމައަށް، ބްލާސާމްގޯޅިން އިރަށް ރަށްދެބައިމަގާ ހަމައަށް، ރަށްދެބައިމަގުން ދެކުނަށް ރަބީޢީގޯޅިއާހަމައަށް، ރަބީޢީގޯޅިން އިރަށް ދިލާސާގޯޅިއާ ހަމައަށް،ދިލާސާގޯޅިންދެކުނަށް ފަނޑިޔާރުމަގާއި ހަމައަށް، ފަނޑިޔާރުމަގުން އިރަށް ޝަބްނަމީގޯޅިއާއި ހަމައަށް، ޝަބްނަމީގޯޅިން އުތުރަށް ކޯރުކެނޑިމަގާއި ހަމައަށް، ކޯރުކެނޑިމަގުގެއިރަށް މަގުގެ އިރުމަތީ ކޮޅު ސަރަޙައްދުގެ ދެކުނުގައިވާ ގޭގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ޅ. ކުރެންދޫ-2

G03.03.2

13

މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށް އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

8  މުޙައްރަމް  1434

12 ނޮވެންބަރު 2013
ހޯދާ