އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ މަޢުލޫމާތު

2013 ނޮވެންބަރު 16 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ޤައުމުތަކާއި، ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދާއި ތަން މި ދަންނަވަނީއެވެ.

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށް/ތަން

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު

ވޯޓުފޮށީގެ ނަން

ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރު

#

Consulate of Maldives,

TC,13/1245, Kumarapuram,

Thiruvananthapuram-11,

Kerala, India.

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އިންޑިޔާގައި ތިބި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

އިންޑިއާ / ޓްރިވެންޑްރަމް

W01.1.1

1

High Commission of Maldives,

B-2,Anand Niketam,

New Delhi 110 021, India.

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އިންޑިޔާގައި ތިބި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

އިންޑިއާ / ނިއުދިއްލީ

W01.1.2

2

High Commission of Maldives,

Suite 07-01 Menara See Hoy, Chan,

374 JalanTun Razak,

50400 Kuala Lumpur, Malaysia.

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މެލޭޝިއާގައި ތިބި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

މެލޭޝިއާ / ކުއަލަލަމްޕޫރް

W02.1.1

3

High Commission of Maldives,

No.25, Melbourne Avenue, Colombo 4, Sri Lanka.

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ސްރީލަންކާގައި ތިބި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ސްރީލަންކާ / ކޮލަމްބޯ

W03.1.1

4

High Commission of Maldives,

No.25, Melbourne Avenue, Colombo 4, Sri Lanka.

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ސްރީލަންކާގައި ތިބި  އަތޮޅުތަކުގެ ރައްޔިތުންނާއި އައްޑޫ ސިޓީގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން W03.1.1 ނަންބަރު ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ސްރީލަންކާ / ކޮލަމްބޯ - 2

W03.1.2

5

Amara Singapore,

Connection 1, level 3

165 Tanjong Pagar Road,

088539, Singapore. 

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ސިންގަޕޫރުގައި ތިބި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ސިންގަޕޫރު / ސިންގަޕޫރު

W04.1.1

6

High Commission of Maldives,

22,Nottingham Place,

LondonW1U5NJ,

United Kingdom.

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ތިބި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

އިންގިރޭސިވިލާތް /ލަންޑަން

W05.1.1

7

 

މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށް އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

8 މުޙައްރަމް 1434

12 ނޮވެންބަރު 2013
ހޯދާ