ގދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
ދިވެހިރާއްޖެ
ބައުމުދާ ނީލްންކިއުން

އިޢުލާން

ބައުތަކެތި ނީލަންކިއުން:

 

މިމަރުކަޒުގައި ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ބާވެ ހަލާކުވެފައިވާ ތަކެތި ނީލަންކިއުން 14 ޑިސެންބަރ 2017 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެދުނު 10:00 ގައި ސްކޫލުގައި އޮންނާނެއެވެ. ވީމާ، ނީލަމުގައި ބައިވެރިވެލައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން ކަނޑަ އެޅިފައިވާ ގަނޑިއަށް ސްކޫލަށް ހާޟިރުވުން އެދެމެވެ. ނީލަމުން ނެގޭ ތަކެތި ފައިސާ ދެއްކުމަށްފަހު 3 ދުވަސް ތެރޭގައި ސްކޫލުން ގެންދަން ވާނެއެވެ.

19 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1439

07 ޑިސެންބަރ  2017       

07 ޑިސެންބަރު 2017
ހޯދާ