އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރ. އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ މަޢުލޫމާތު

2013 ނޮވެންބަރު 16 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި، ރ. އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށާއި ތަން މިދަންނަވަނީއެވެ.

 

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށް/ތަން

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު

ވޯޓުފޮށީގެ ނަން

ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރު

#

ރ. އަލިފުށި

އަލިފުށީ ސްކޫލް ހޯލްގެ އުތުރު ފަރާތުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އަލިފުށީ ޣާޒީމަގުން ހުޅަނގަށް ގޮސް ކޮއިގޯތިމަގުން އިރަށް ގޮސް އަމީނީމަގުގެ އުތުރު ސަރަޙައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރިގައިވާ މީހުންނެވެ.

ރ. އަލިފުށި-1

E01.01.1

1


ރ. އަލިފުށި

އަލިފުށީ ސްކޫލްގެ މެދު ހޯލްގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އަލިފުށީ ކޮއިގޯތިމަގުން އުތުރަށް ގޮސް އަމީނީމަގުން ހުޅަނގަށް ގޮސް ޣާޒީމަގުގެ ހުޅަނގު ސަރަޙައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރިގައިވާ މީހުންނެވެ.

ރ. އަލިފުށި-2

E01.01.2

2

ރ. އަލިފުށި

އަލިފުށީ ސްކޫލްގައިވާ ސުނާމީ ކުލާހުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އަލިފުށި ޣާޒީމަގުގެ ދެކުނު ސަރަޙައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރިގައިވާ ރައްޔިތުންނާއި އަލިފުށީގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ރ. އަލިފުށި-3

E01.01.3

3

ރ. ވާދޫ

ވާދޫ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ވާދޫ ރައްޔިތުންނާއި ވާދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ރ. ވާދޫ-1

E01.02.1

4

ރ. ރަސްގެތީމު

ރަސްގެތީމު ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ރަސްގެތީމު ރައްޔިތުންނާއި ރަސްގެތީމުގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ރ. ރަސްގެތީމު-1

E01.03.1

5

ރ. އަނގޮޅިތީމު

އަނގޮޅިތީމު ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އަނގޮޅިތީމު ރައްޔިތުންނާއި އަނގޮޅިތީމުގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ރ. އަނގޮޅިތީމު-1

E01.04.1

6

ރ. ހުޅުދުއްފާރު

ހުޅުދުއްފާރު ސްކޫލުގެ ދެޢިމާރާތް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހުޅުދުއްފާރު ރައްޔިތުންނާއި ހުޅުދުއްފާރުގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ރ. ހުޅުދުއްފާރު-1

E02.05.1

7

ރ. އުނގޫފާރު

އުނގޫފާރު ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އުނގޫފާރު ރައްޔިތުންނާއި އުނގޫފާރުގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ރ. އުނގޫފާރު-1

E02.06.1

8

ރ. މާކުރަތު

މާކުރަތު ޕްރީ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާކުރަތު ރައްޔިތުންނާއި މާކުރަތުގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ރ. މާކުރަތު-1

E02.08.1

9

ރ. ދުވާފަރު

ދުވާފަރު ޕްރީ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކުރީގެ ކަނދޮޅުދޫގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން A އަކުރުން ފެށިގެން E އަކުރާ ދެމެދުގައި ހިމެނޭ އަކުރުތަކުން ފެށޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ ރައްޔިތުންނާއި ދުވާފަރުގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ރ. ދުވާފަރު-1

E03.07.1

10

ރ. ދުވާފަރު

ރ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ހޯލުގެ ހުޅަނގު ކޮޅުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކުރީގެ ކަނދޮޅުދޫގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން F އަކުރުން ފެށިގެން H  އަކުރާ ދެމެދުގައި ހިމެނޭ އަކުރުތަކުން ފެށޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ރ. ދުވާފަރު-2

E03.07.2

11

ރ. ދުވާފަރު

ރ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ހޯލުގެ އިރުމަތީ ކޮޅުގައި

 

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކުރީގެ ކަނދޮޅުދޫގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން I އަކުރުން ފެށިގެން M އަކުރާ ދެމެދުގައި ހިމެނޭ އަކުރުތަކުން ފެށޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ރ. ދުވާފަރު-3

E03.07.3

12

ރ. ދުވާފަރު

ދުވާފަރު ޕްރައިމަރީ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކުރީގެ ކަނދޮޅުދޫގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން N އަކުރުން ފެށިގެން Z އަކުރާ ދެމެދުގައި ހިމެނޭ އަކުރުތަކުން ފެށޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ރ. ދުވާފަރު-4

E03.07.4

13

ރ. ރަސްމާދޫ

ރަސްމާދޫ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ރަސްމާދޫ ރައްޔިތުންނާއި ރަސްމާދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ރ. ރަސްމާދޫ-1

E04.09.1

14

ރ. އިންނަމާދޫ

އިންނަމާދޫ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އިންނަމާދޫ ރައްޔިތުންނާއި އިންނަމާދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ރ. އިންނަމާދޫ-1

E04.10.1

15

ރ. އިނގުރައިދޫ

އިނގުރައިދޫ ކުރީގެ ބައު ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އިނގުރައިދޫ ރަށްދެބައިމަގުގެ ހުޅަނގު ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ރ. އިނގުރައިދޫ-1

E04.12.1

16

ރ. އިނގުރައިދޫ

އިނގުރައިދޫ މިހާރު ކިޔަވައިދޭ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އިނގުރައިދޫ ރަށްދެބައިމަގުގެ އިރުމަތީ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި، އިނގުރައިދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ރ. އިނގުރައިދޫ-2

E04.12.2

17

ރ. ފައިނު

ފައިނު ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ފައިނު ރައްޔިތުންނާއި ފައިނުގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ރ. ފައިނު-1

E04.14.1

18

ރ. ކިނޮޅަސް

ކިނޮޅަހު ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކިނޮޅަހު ރައްޔިތުންނާއި ކިނޮޅަހުގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ރ. ކިނޮޅަސް-1

E04.15.1

19

ރ. މީދޫ

ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މީދޫ އަމީނީމަގުގެ އުތުރު ސަރަހައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި، މީދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ރ. މީދޫ-1

E05.13.1

20

ރ. މީދޫ

އަންހެނުންގެ އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މީދޫ އަމީނީމަގުގެ ދެކުނު ސަރަހައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ރ. މީދޫ-2

E05.13.2

21

ރ. މަޑުއްވަރި

މަޑުއްވަރީ ސްކޫލް ހޯލުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މަޑުއްވަރީ އަމީނީމަގުގެ ހުޅަނގު ސަރަހައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި، މަޑުއްވަރީގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ރ. މަޑުއްވަރ-1

E05.11.1

22

ރ. މަޑުއްވަރި

މަޑުއްވަރީ ސްކޫލް ބީ ބްލޮކްގެ ލައިބްރަރީ ހޯލުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މަޑުއްވަރީ އަމީނީމަގުގެ އިރުމަތީ ސަރަހައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ރ. މަޑުއްވަރި-2

E05.11.2

23

 

މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށް އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

8 މުޙައްރަމް 1435

12 ނޮވެންބަރު 2013
ހޯދާ