އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ނ. އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ މަޢުލޫމާތު

2013 ނޮވެމްބަރ 16  ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި، ނ. އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށާއި ތަން މިދަންނަވަނީއެވެ.

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށް/ތަން

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު

ވޯޓުފޮށީގެ ނަން

ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރު

#

ނ. ހެނބަދޫ

ހެނބަދޫ ޕްރީސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހެނބަދޫ ރައްޔިތުންނާއި ހެނބަދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ނ. ހެނބަދޫ-1

D01.01.1

1

ނ. ކެނދިކުޅުދޫ

ކުޅުދޫ ޕްރީސްކޫލް ހިންގާ ޢިމާރަތް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކުޅުދޫ އަވަށު ގޭގޭގެ މީހުންނާއި ކުޅުދޫ އަވަށުގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ނ. ކެނދިކުޅުދޫ-1

D01.02.1

2

ނ. ކެނދިކުޅުދޫ

ކެނދިކުޅުދޫ ޕްރީސްކޫލް ހިންގާ ޢިމާރަތް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކެނދިކޮޅު އަވަށު ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި ކެނދިކޮޅު އަވަށުގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ނ. ކެނދިކުޅުދޫ-2

D01.02.2

3

ނ. މާޅެންދޫ

މާޅެންދޫ މަދަރުސާ

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާޅެންދޫ ރައްޔިތުންނާއި މާޅެންދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ނ. މާޅެންދޫ-1

D01.03.1

4

ނ. ލަންދޫ

ލަންދޫ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ލަންދޫ ރައްޔިތުންނާއި ލަންދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ނ. ލަންދޫ-1

D01.05.1

5

ނ. ކުޑަފަރި

އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކުޑަފަރީ ރައްޔިތުންނާއި ކުޑަފަރީގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ނ. ކުޑަފަރި-1

D01.04.1

6

ނ. މާފަރު

މާފަރު ސްކޫލްގެ ހޯލް ޢިމާރާތް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާފަރު ރައްޔިތުންނާއި މާފަރުގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ނ. މާފަރު-1

D02.06.1

7

ނ. މަނަދޫ

ނ. އަތޮޅު މަދަރުސާ

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މަނަދޫ ކާމިނީހިނގުމުގެ އުތުރުން ގުލްބަކާހިނގުމާއި ކަންމަތީހިނގުމާއި ގުޅިފައިވާ ގެތަކާއި ސޯސަންމަގާއި ދިލްކަޝްހިނގުމުގެ ދެކުނު ފަޅީގައިވާ ގެތަކާއި ސޯސަންމަގުގެ އުތުރުފަޅިން އަލިމަސްގޯޅީގެ އިރުން ބިޖިލީހިނގުމުގެ ހުޅަނގުން ހުރި ގެތަކާއި ނަލަހިޔާގޯޅިއާއި ބިޖިލީހިނގުމާއި ދޭތެރޭގައިވާ ގެތަކާއި ނަލަހިޔާގޯޅީގެ އިރުން ރަތްވިލާގޯޅިއާއި ދޭތެރޭއާއި ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގާއި ގުޅިފައިވާ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ނ. މަނަދޫ-1

D02.10.1

8

ނ. މަނަދޫ

މަނަދޫ ޕްރީސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މަނަދޫ ޗާންދަނީމަގާއި ރޯޝަނީމަގާއި ކުރަނގިގޯޅިއާއި ގުޅިފައިވާ ގެތަކާއި ނޫރާނީމަގާއި އޯކިޑްމަގާއި ގުޅިފައިވާ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި މަނަދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ނ. މަނަދޫ-2

D02.10.2

9

ނ. ޅޮހި

ޅޮހީ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ޅޮހީ ރައްޔިތުންނާއި ޅޮހީގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ނ. ޅޮހި-1

D02.07.1

10

ނ. މިލަދޫ

މިލަދޫ ހިދާޔާ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މިލަދޫ ރައްޔިތުންނާއި މިލަދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ނ. މިލަދޫ-1

D02.08.1

11

ނ. މަގޫދޫ

މަގޫދޫ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މަގޫދޫ ރައްޔިތުންނާއި މަގޫދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ނ. މަގޫދޫ-1

D02.09.1

12

ނ. ފޮއްދޫ

ފޮއްދޫ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ފޮއްދޫ ރައްޔިތުންނާއި ފޮއްދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ނ. ފޮއްދޫ-1

D03.12.1

13

ނ. ހޮޅުދޫ

މޭނާ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހޮޅުދޫ ޙަސަންކަލޭފާނުމަގުން ދެކުނަށް، ކާމިނީމަގުން ހުޅަނގަށް، ޗާންދަނީހިނގުމުން ދެކުނަށް، ޗާންދަނީމަގުން ހުޅަނގަށް، ޗާންދަނީގޯޅިން ދެކުނަށް، ލައިނޫފަރުމަގުން ހުޅަނގަށް އަދި ރަބީޢީހިނގުމުން އިރުމަތީ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ނ. ހޮޅުދޫ-1

D03.11.1

14

ނ. ހޮޅުދޫ

ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހޮޅުދޫ ޙަސަންކަލޭފާނުމަގުން ދެކުނަށް، ކާމިނީމަގުން ހުޅަނގަށް، ޗާންދަނީ ހިނގުމުން ދެކުނަށް، ޗާންދަނީމަގުން ހުޅަނގަށް، ޗާންދަނީގޯޅިން ދެކުނަށް، ލައިނޫފަރުމަގުން ހުޅަނގަށް އަދި ރަބީޢީހިނގުމުން ހުޅަނގު ސަރަހައްދުގައި ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި ހޮޅުދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ނ. ހޮޅުދޫ-2

D03.11.2

15

ނ. ވެލިދޫ

ނ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ވެލިދޫ ރޯޝަނީމަގުގެ އުތުރުންޝަބްނަމީހިނގުމާ ހަމަޔަށް، ޝަބްނަމީހިނގުމުގެ ހުޅަނގުން އުތުރަށް ޗާނދަނީމަގާއި ހަމަޔަށް، ޗާނދަނީމަގުގެ އުތުރުން އިރަށް ރާވެރިމަގާއި ހަމަޔަށް، ރާވެރިންމަގުން އުތުރަށް އެމަގުގެ ހުޅަނގުން ހިމެނޭ ރަށުގެ އުތުރު ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މީހުންނާއި ވެލިދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ނ. ވެލިދޫ -1

D03.13.1

16

ނ. ވެލިދޫ

ނަހުޒާ ޕްރީސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ވެލިދޫ ރޯޝަނީމަގުގެ ދެކުނުން ޝަބްނަމީހިނގުމާ ހަމަޔަށް، ޝަބްނަމީހިނގުމުގެ އިރުން ޗާނދަނީމަގާއި ހަމަޔަށް، ޗާނދަނީމަގުގެ ދެކުނުން އިރަށް ރާވެރިންމަގާއި ހަމަޔަށް، ރާވެރިންމަގުގެ ހުޅަނގުން ހަވީރީހިނގުމާ ހަމަޔަށް، ހަވީރީހިނގުމުގެ އުތުރުން ހުޅަނގަށް ޝިފާގޯޅިއާ ހަމަޔަށް، ޝިފާގޯޅީގެ ހުޅަނގުން ދެކުނަށް ކިނާރާމަގާއި ހަމަޔަށް، ކީނާރާމަގުގެ އުތުރުން އެމަގުގެ ހުޅަނގުގައި ހިމެނޭ ރަށުގެ މެދުތެރޭ ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ނ. ވެލިދޫ -2

D03.13.2

17

ނ. ވެލިދޫ

"ރަންވެލި" (ރަށްވެހިގެ)

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ވެލިދޫ ރާވެރިންމަގުގެ އިރުން އެމަގުގެ ދެކުނަށް ހަވީރީހިނގުމާ ހަމަޔަށް، ހަވީރީހިނގުމުގެ ދެކުނުން ހުޅަނގަށް ޝިފާގޯޅިއާ ހަމަޔަށް، ޝިފާގޯޅީގެ އިރުން ދެކުނަށް ކިނާރާމަގާއި ހަމަޔަށް، ކިނާރާމަގުން ހުޅަނގަށް އެ މަގުގެ ދެކުނުން ރަށުގެ އިރުދެކުނު ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ނ. ވެލިދޫ -3

D03.13.3

18

މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށް އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

8 މުޙައްރަމް 1435

12 ނޮވެންބަރު 2013
ހޯދާ