އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ހދ. އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ މަޢުލޫމާތު

2013 ނޮވެމްބަރ 16 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި، ހދ. އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށާއި ތަން މިދަންނަވަނީއެވެ.

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށް/ތަން

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު

ވޯޓުފޮށީގެ ނަން

ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރު

#


ހދ. ހަނިމާދޫ

ސަޢާދާ ޕްރީސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހަނިމާދޫ އަމީނީމަގުގެ ދެކުނު ސަރަހައްދުގައިހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި ހަނިމާދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ހދ. ހަނިމާދޫ-1

B01.01.1

1

ހދ. ހަނިމާދޫ

އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހަނިމާދޫ އަމީނީމަގުގެ އުތުރު ސަރަހައްދުގައިހިމެނޭގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ހދ. ހަނިމާދޫ-2

B01.01.2

2

ހދ. ފިނޭ

ފިނޭ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ފިނޭ ރައްޔިތުންނާއި ފިނޭގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ހދ. ފިނޭ-1

B01.02.1

3

ހދ. ނައިވާދޫ

ނައިވާދޫ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ނައިވާދޫ ރައްޔިތުންނާއި ނައިވާދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ހދ. ނައިވާދޫ-1

B01.03.1

4

ހދ. ނެއްލައިދޫ

ނެއްލައިދޫ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ނެއްލައިދޫ ރައްޔިތުންނާއި ނެއްލައިދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ހދ. ނެއްލައިދޫ-1

B01.06.1

5

ހދ. ހިރިމަރަދޫ

ހިރިމަރަދޫ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހިރިމަރަދޫ ރައްޔިތުންނާއި ހިރިމަރަދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ހދ. ހިރިމަރަދޫ-1

B01.04.1

6

ހދ. ނޮޅިވަރަމު

ނޮޅިވަރަންފަރު ސްކޫލްގެ 3

ކްލާސްރޫމް ހިމެނޭ

ޢިމާރާތުގެ ހުޅަނގުކޮޅުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ނޮޅިވަރަންފަރު ރައްޔިތުންނެވެ.

ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު-1

B02.05.1

7

ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު

ނޮޅިވަރަންފަރު ސްކޫލްގެ 3

ކްލާސްރޫމް ހިމެނޭ ޢިމާރާތުގެ

އިރުމަތީ ކޮޅުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ނޮޅިވަރަންފަރުގެ ދަފްތަރުގައިވާ (ހދ. ކުނބުރުދޫ، މާވައިދޫ، ފަރިދޫ އިން ނޮޅިވަރަންފަރަށް ބަދަލުވި) މީހުންނާއި، ނޮޅިވަރަންފަރުގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު-2

B02.05.2

8

ހދ. ނޮޅިވަރަމު

ނޮޅިވަރަމު ސްކޫލް

ހޯލްގެ ހުޅަނގު ކޮޅުގައި

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ނޮޅިވަރަމު ޗަންޕާމަގުން އިރުމަށްޗަށް، އާޒާދުމަގުން އުތުރަށް، ރަށްދެބައިމަގުން އިރަށް، ސޯސަންމަގުން ހުޅަނގަށް، ބޮޑުހަނދޭގިރިތަކުރުފާނުމަގުން އިރުމަށްޗަށްގޮސްނިމޭސަރަހައްދުގެއުތުރު ފަރާތުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ   މީހުންނާއި، ނޮޅިވަރަމުގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ހދ. ނޮޅިވަރަމު-1

B02.07.1

9

ހދ. ނޮޅިވަރަމު

ނޮޅިވަރަމު ސްކޫލް

ހޯލްގެ އިރުމަތީކޮޅުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓު ލާނީ ޗަންޕާމަގުން އިރަށް، އާޒާދުމަގުން އުތުރަށް، ރަށްދެބައިމަގުން އިރަށް، ސޯސަންމަގުން ހުޅަނގަށް، ބޮޑުހަނދޭގިރިތަކުރުފާނުމަގުން އިރަށް ގޮސް ނިމޭ ސަރަހައްދުގެ ދެކުނު ފަރާތުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ހދ. ނޮޅިވަރަމު-2

B02.07.2

10

ހދ. ކުރިނބި

ކުރިނބީ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކުރިނބީ ރައްޔިތުންނާއި ކުރިނބީގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ހދ. ކުރިނބި-1

B02.08.1

11

ހދ. ކުމުންދޫ

ކުމުންދޫ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކުމުންދޫ ރައްޔިތުންނާއި ކުމުންދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ހދ. ކުމުންދޫ-1

B02.10.1

12

ހދ. ވައިކަރަދޫ

ސުލައިމާނިއްޔާ ޕްރީސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ވައިކަރަދޫ ބެރެބެދިމަގުގެ ހުޅަގަށް ގޮސް، ވިނަރެސް ހިނގުމުގެ ދެކުނަށް ގޮސް، ނޫރާނީމަގުގެ ހުޅަނގަށް ގޮސް، އޮއިދުނި ހިނގުމުގެ އުތުރަށް ގޮސް، ރަނިކަމަގުގެ ހުޅަނގަށް ގޮސް، ހަނދުވަރީ ހިނގުމުގެ ދެކުނަށް ގޮސް، ރަނިކަމަގުގެ ހުޅަނގުގައިވާ ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ ރައްޔިތުންނާއި ވައިކަރަދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ހދ. ވައިކަރަދޫ-1

B03.12.1

13

ހދ. ވައިކަރަދޫ

ހދ. އަތޮޅު މަދަރުސާ ހޯލްގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ވައިކަރަދޫ ބެރެބެދިމަގުގެ އިރަށް ގޮސް، ވިނަރެސްހިނގުމުގެ އުތުރަށް ގޮސް، ނޫރަނީމަގުގެ އިރަށް ގޮސް، އޮއިދުނިހިނގުމުގެ ދެކުނަށް ގޮސް، ރަނިކަމަގުގެ އިރަށް ގޮސް، ހަނދުވަރީހިނގުމުގެ އުތުރަށް ގޮސް، ރަނިކަމަގުގެ އިރުމަތީގައިވާ ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ހދ. ވައިކަރަދޫ-2

B03.12.2

14

ހދ. ނޭކުރެންދޫ

ނޭކުރެންދޫ މަދަރުސާ

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ނޭކުރެންދޫ ރައްޔިތުންނާއި ނޭކުރެންދޫގައިދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ހދ. ނޭކުރެންދޫ-1

B03.11.1

15

ހދ. މަކުނުދޫ

މަކުނުދޫ މަދަރުސާގެ ހޯލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މަކުނުދޫ ރައްޔިތުންނާއި މަކުނުދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ހދ. މަކުނުދޫ-1

B03.13.1

16

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި

ކުޅުދުއްފުށީ ކެމްޕަސް

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކުޅުދުއްފުށީ ކަނބޯރަނިހިނގުމުގެ ހުޅަނގުކޮޅުންފެށިގެން އިރަށް އަމީނީމަގަށް، އަމީނީމަގުން ދެކުނަށް، މިސްކިތްމަގުން ހުޅަނގަށް، ތަރިޖެހިގޯޅިން ވެލަބުލިގޯޅިން ހުޅަނގަށް، ހުޅަނގުގޯޅިން ހުޅަނގަށް ގޮސް މާލިމީހިނގުމުން އުތުރަށް، ޖޫލިއަޓް ހިނގުމުން ހުޅަނގަށް ގޮސް ނިމޭ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި ކުޅުދުއްފުށީގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-1

B04.09.1

17

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި

ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލް ހޯލުގެ

އިރުމަތީ ފަޅި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކުޅުދުއްފުށީ ބޮޑަވަކިމަގު އިރުމަތިކޮޅުން ފެށިގެން ހުޅަނގަށް ބަނދަރުމަތީމަގަށް، ބަނދަރުމަތީމަގުން ދެކުނަށް، ކަނބޯރަނިހިނގުމުން އިރަށް އަމީނީމަގަށް، އަމީނީމަގުން އުތުރަށްގޮސް ނިމޭ ސަރަހައްދުގައިހިމެނޭގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-2

B04.09.2

18

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި

ހދ. އަތޮޅު ރިސޯސް ސެންޓަރ

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކުޅުދުއްފުށީ މަގާންމަގުގެ އިރުމަތީކޮޅުން ފެށިގެން ހުޅަނގަށް ގޮސް ފިނިހިޔާގޯޅިން އުތުރަށް،މިސްކިތްމަގުންއިރަށް ސޯފިޔާހިނގުމުން އުތުރަށް، ބޯޅަދަނޑުމަގުންއިރަށް، އޯކިޑްމަގުން އުތުރަށް ގޮސް ނިމޭ ސަރަހައްދުގައިހިމެނޭގޭގޭގެރަޖިސްޓަރީގައިވާ  މީހުންނެވެ.

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-3

B04.09.3

19

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި

ޖަލާލުއްދީން

ސްކޫލް ހޯލުގެ ހުޅަނގު ފަޅި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކުޅުދުއްފުށީ އަމީނީމަގު އުތުރުކޮޅުން ފެށިގެންދެކުނަށްގޮސް، މަގާންމަގުން އިރަށް ފިނިހިޔާގޯޅިން އުތުރަށް،މިސްކިތްމަގުންއިރަށް ސޯފިޔާހިނގުމުން އުތުރަށް، ބޯޅަދަނޑުމަގުންއިރަށް، އޯކިޑްމަގުން އުތުރަށް ގޮސް ނިމޭ ސަރަހައްދުގައިހިމެނޭގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-4

B04.09.4

20

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި

އަމީރުއަމީން ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކުޅުދުއްފުށީ އަމީނީމަގާއި މިސްކިތްމަގު ގުޅޭ ނުގުތާއިން ފެށިގެން މިސްކިތްމަގުން ހުޅަނގަށް ތަރިޖެހިގޯޅިން ވެލަބުލިގޯޅިން ހުޅަނގަށް، ހުޅަނގުގޯޅިން ހުޅަނގަށް ގޮސް މާލިމީހިނގުމުން އުތުރަށް، ޖޫލިއަޓްހިނގުމުން ހުޅަނގަށް ގޮސް ބަނދަރުމަތީމަގުން ދެކުނަށް މިސްކިތްމަގުން އިރަށްގޮސް ބަންޑާރަމަގުން ދެކުނަށް މާލިހާމަގުން އިރަށް، އަމީނީމަގުން އުތުރަށް ގޮސް މިސްކިތްމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ވަށާލެވޭ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-5

B05.09.1

21

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި

ޢަފީފުއްދީން

ސްކޫލް ހޯލުގެ ދެކުނު ކޮޅު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކުޅުދުއްފުށީ މާލިހާމަގު ހުޅަނގުކޮޅުން ފެށިގެން އިރަށް، އަމީނީމަގުން ދެކުނަށް ގޮސް ނިމޭ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-6

B05.09.2

22

 

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި

އިރުމަތީ އަވަށު ޕްރީ  ސްކޫލް

 

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކުޅުދުއްފުށީ މަގާންމަގު އިރުމަތިކޮޅުން ފެށިގެން ހުޅަނގަށް، އަމީނީމަގުން ދެކުނަށް، ގުލާބީހިނގުމުން އިރަށް، މުދިންކަލޭގެމަގުން އިރަށް ގޮސް ނިމޭ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-7

B05.09.3

23

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި

އަފީފުއްދީން

ސްކޫލް ހޯލުގެ އުތުރު ކޮޅު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކުޅުދުއްފުށީ މުދިންކަލޭގެމަގު އިރުމަތިކޮޅުން ފެށިގެން ހުޅަނގަށް، ގުލާބީހިނގުމުން ހުޅަނގަށް ގޮސް އަމީނީމަގުން ދެކުނަށް ގޮސް ނިމޭ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-8

B05.09.4

24

މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށް އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

8  މުޙައްރަމް  1434

12 ނޮވެންބަރު 2013
ހޯދާ