ކަލާފާނު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ފާހާނާތަކުގެ މަރާމާތު

މިސްކޫލްގެ ފާޚާނާތަކުގެ ބައެއް މަރާމާތު ކުރުމަށް ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 11 ޑިސެމްބަރ 2017 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މިސްކޫލަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 17 ޑިސެމްބަރ 2017 ވަނަދުވަހުގެ 10:30 އަށް އެސްޓިމޭޓް ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އަދި ދަންނަވަމެވެ. މި އިޢުލާން އާއި ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އެސްޓިމޭޓް ހުށަނޭޅުއްވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

                    18 ރަބީޢުލްއައްވަލް   1439ހ             

                    06 ޑިސެމްބަރ     2017މ  

07 ޑިސެންބަރު 2017
ހޯދާ