މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުން

މި މިނިސްޓްރީން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު: (IUL)10-F/1/2013/119(31 އޮކްޓޫބަރު 2013) އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށްފައިވާ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

                          09 މުޙައްރަމް 1435

13 ނޮވެންބަރު 2013
ހޯދާ