އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ރަސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރަސްދޫ ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރގައި ހައްދާ ދޮންކެޔޮގަސްތައް ކަނޑާ ދޮންކެޔޮ ގަންނާނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

އިޢުލާން

ރަސްދޫ ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރގައި ހައްދާ ދޮންކެޔޮގަސްތައް ކަނޑާ ދޮންކެޔޮ ގަންނާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ބެހޭ:

ރަސްދޫ ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރގައި އިންދާ ހައްދާ ދޮންކެޔޮގަސްތައް ކަނޑާ ދޮންކެޔޮ 01 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތައް މި އިދާރާއިން ދޭ މަޢުލޫމާތާއެއްގޮތަށް ގަންނާނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 06 ނޮވެމްބަރ 2017 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް މި އިދާރާއަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 09 ނޮވެމްބަރ 2017 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00 އަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

24 އޮކްޓޫބަރު 2017
ހޯދާ