އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ރަސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އއ.ރަސްދޫ " ކާރނޭޝަންމާގެ " އެވެ ކިޔާގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން ހޯދުމާއި ބެހޭ

އިޢުލާން

އއ.ރަސްދޫ " ކާރނޭޝަންމާގެ " އެވެ ކިޔާގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން ހޯދުމާއި ބެހޭ

             އއ.ރަސްދޫ " ކާރނޭޝަންމާގެ " އެވެ ކިޔާ ބަންޑާރަގޯތީގެ ( ރ. ނަމްބަރ: I-2/I-U/1994/13 ) ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން ވަނީ މި ކައުންސިލަށް ހުށައަޅުއްވާފައެވެ.

ވީމާ، މި ރަޖިސްޓަރީއާއި ބެހޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ މިއަދުން ފެށިގެން 20 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި ކައުންސިލަށް އަންގަވާދެއްވުން އެދި ދެންނެވީމެވެ.

11  ޞަފަރު  1439

31 އޮކްޓޫބަރު 2017

31 އޮކްޓޫބަރު 2017
ހޯދާ