ކަލާފާނު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ވޯކެވޭހެދުމަށް

މިސްކޫލްގައި އަލަށް އަޅާފައިވާ ކުލާސްރޫމްބަރިއާ ދިމާލުގައި ގައި ފާހާނާ އަކާއި ވޯކްވޭ އަދި ސްޓޯރ ރޫމެއް ހަދަންބޭނުން ވެއްޖެއެވެ. ވީމާ މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 05 ޑިސެމްބަރ 2017 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:30 އަށް މިސްކޫލަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 13 ޑިސެމްބަރ 2017 ވަނަދުވަހުގެ 11:30 އަށް އެސްޓިމޭޓް ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އަދި ދަންނަވަމެވެ. މި އިޢުލާން އާއި ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އެސްޓިމޭޓް ހުށަނޭޅުއްވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

                    10 ރަބީއުލްއައްވަލް     1439ހ             

                    28 ނޮވެމްބަރ       2017މ

29 ނޮވެންބަރު 2017
ހޯދާ